นายเสรี เรือนหล้า

ประมงจังหวัดระยอง
    


นางสาวมลธิชา สนจุมภะ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางมิ่งขวัญ แก้วปินใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาววัลนภา สุขทั้งโลก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวธิติมา นนทเลิศ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางขนิษฐา รุ่งเรือง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายภาคภูมิ จึงกระแพ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวศิริพร เกิดญาติ

นักวิชาการประมง


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายธนะชัย เจริญสุข

นักวิชาการประมง


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายณัฐภาส ทองดี

นิติกรปฏิบัติการ


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายนิรันดร์ รัตนปฏิพันธุ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวประกายมาศ ยังเพ็ง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายก่อเกียรติ ศรีเกษตร

นักวิชาการประมง


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายวิระ คำลือ

เจ้าพนักงานประมง


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางไพรัช เจียะรัตน์

ประมงอำเภอเมืองระยอง
    
นายอิสมะแอน อิสหมาน

ประมงอำเภอบ้านฉาง
    
นายสรณัญช์ จำปาศรี

ประมงอำเภอแกลง
    
นางสาวฐานิสา สุมาลุย์

ประมงอำเภอวังจันทร์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ