16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง


16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค