โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565


[2022-11-23] โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2022-09-05] การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง.. [2022-09-02] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรร.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-05] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเ.. [2022-08-05] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา.. [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-06-17] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.. [2022-06-02] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาควันที่ 22 พฤศจิกายน 2565เสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหก.บริหารจัดการด้านการประมง(นางไพรัช เจียะรัตน์) ลงพื้นที่ทำกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565 โดย PTT GC สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลระยอง จำนวน 10 กลุ่ม ๆละ 50,000 บาท ในการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (ซั้งกอ)/ธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่งระยอง สร้างความมั่นคงในอาชีพและใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน