ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง 

ข่าวกิจกรรม


           ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง

 ที่

 

พรก.การประมง  พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              

สภาพปัญหา บทกำหนดโทษ ประกาศกระทรวง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  Downloads                  
1 มาตรา 10/1 ผู้ประกอบการกิจการแปรรูปสัตว์น้ำบางส่วนไม่ทราบว่าจะต้องขออนุญาตจัดตั้งโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือต้องแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือต้องแจ้งกับสำนักงานประมงจังหวัดตามมาตรา 10/1 มาตรา ๑๒๓/๑ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา ๑๐/๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

Downloads
2

 

    มาตรา 11

   มาตรา  11/1                                                                                                               

ผู้ประกอบการกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ บางส่วนไม่ทราบว่าการใช้แรงงานเด็ก หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 11 และ 11/1 มีบทกำหนดโทษที่สูง มาตรา ๑๒๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

Downloads

3 มาตรา 60 าวประมงฝ่าฝืน มาตรา60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ มาตรา 141 ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทหรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า    
4 มาตรา 67 มาตรา 71 เรืออวนลากแมงกะพรุน เข้ามาทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ส่งผลกระทบกับเรือประมงพื้นบ้าน

มาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 67 (2) (3) หรือ (4) มาตรา 69 หรือมาตรา 71 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมงและพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง

Downloads

5 มาตรา 68 การใช้เครื่องมืออวนรุนเคยตามมาตรา 68 ต้องทำการประมงห่างฝั่ง 1,000 เมตร ทำให้ไม่สามารถทำการประมงเคยซึ่งจะอยู่บริเวณริมฝั่งได้ มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับจำนวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือวิธีที่ใช้และบริเวณพื้นที่ในที่ทำการประมงที่ผู้ทำการประมง ด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

Downloads

6 มาตรา 67 - เรือประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ตามมาตรา 71(1) เช่น ลอบปู เรือครอบหมึกขนาดเล็ก                                        - เครื่องมือโพงพาง                  - เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่      
7 าตรา 69 การห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้ 

เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 
เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 
เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 
 เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 

 
 
8 มาตรา 70 ชาวประมงที่ทำการประมงในอ่างเก็บน้ำฝ่าฝืน มาตรา 70 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่หรือระยะเวลาอื่นใดที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำตามที่อธิบดีประกาศกำหนด เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการทำการประมงและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นตามที่อธิบดีกำหนด   ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกําหนดเครื่องมือวิธีการทําการประมง และเงื่อนไขในการทําการประมง พ.ศ. 2561 Downloads
      มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 หรือมาตรา 70 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า    
      ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า    
      ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า    
      ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า    
9 มาตรา 77

ห้ามประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น เลี้ยงหอยทะเล เลี้ยงปลาในกระชัง ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติชลประทานหลวง หรือเป็นเขตพื้นที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการประกาศพื้นที่ของกรมประมงค่อนข้างประสบปัญหาในการประกาศเขตพื้นที่

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘(๑) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องดำเนินการฟื้นฟูหรือชำระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำ หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ

กฎกระทรวง กําหนดกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

Downloads

       

กฎกระทรวง กำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

 

Downloads

       

ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทน ใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

Downloads

        กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3พฤษภาคม 2559

Downloads

10 มาตรา 81 (1) เรือประมงพาณิชย์ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป จะต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS) ตามมาตรา 81 (๑) แม้ไม่ออกทำการประมงก็ต้องเปิดระบบตลอดเวลา และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

มาตรา 151 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 81 (1) หรือ (4) ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท

ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับสองแสนบาท
 
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท
 
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปต้องระวางโทษปรับสี่ล้านบาท
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามระบบเรือประมง (อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือประมงที่ทำการการนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐

Downloads

        ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 11) Downloads
        ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหนเที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 Downloads
11 มาตรา 81 (3) เรือประมงพาณิชย์ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ทุกประเภท และเรืออวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ต้องแจ้งเข้าออกทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกตามมาตรา 81 (๓) บางครั้งในการแจ้งเข้าออกมีเหตุที่ไม่สามารถแจ้งได้ในเวลาที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ หลงลืมการแจ้งโดยไม่มีเจตนา

มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดทำการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือทำรายงานอันเป็นเท็จ หรือไม่นำเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) หรือมาตรา ๘๘ (๖) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท

 

ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
 
ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท
 
ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับสองล้านบาท
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

Downloads

12 มาตรา 81 (5) การนำเรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน ตามมาตรา 81 (๕) ชาวประมงนับเป็นเดือนทำให้จำนวนวันเกิน (28 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม)

มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดทำการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือทำรายงานอันเป็นเท็จ หรือไม่นำเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) หรือมาตรา ๘๘ (๖) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท

ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
 
ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท
 
ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับสองล้านบาท

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๐ (๕)

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๕)

 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

Download

 

 

 

 

Downloads

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

 

 

13 มาตรา 83 หนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงงานต่างด้าว (seabook) เจ้าของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีแรงงานต่างด้าวในเรือประมงต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (มาตรา 83) มาตรา ๑๕๓ เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจำเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจำเรือหรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๘๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อคนประจำเรือดังกล่าวหนึ่งคน และให้อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของเจ้าของเรือประมง และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีคำสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยด้วย ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๖๐

Downloads

14 มาตรา 84 มาตรา 85 ท่าเทียบเรือประมงทั้งท่าที่ขนถ่ายสัตว์น้ำและท่าสำหรับจอดเรือต้องจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 โดยต้องยื่นขอหนังสือรับรองมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงก่อน แล้วจึงขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงต่อสำนักงานประมงจังหวัด และเจ้าของท่าเทียบเรือจะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลเรือประมงทุกลำที่ผ่านท่าตามมาตรา 85 มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และ วิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

Downloads

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ