สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.8K | อ่าน: 11.8K

www4.fisheries.go.th/fpo-krabi
   (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายชื่อ และตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2019/02/15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 งาน ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา..    (2019/01/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/02/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อาคาร 1 และ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภ..  อ่านทั้งหมด
   (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที..    (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเล (ปะการังเทียม)จังหวัดสตูล..    (2019/02/11) ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง..    (2019/02/12) ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ..    (2019/02/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตทำการประมงฯ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก..    (2019/02/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certifi..    (2019/01/29) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการและวัสดุที่ชำรุด 9 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม..    (2019/01/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง..    (2019/01/09) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 กองวิจัยและพัฒนา..    (2019/01/03) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายชื่อ และตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2019/02/15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 งาน ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา..    (2019/01/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/02/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อาคาร 1 และ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภ..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง..    (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/01/23) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือและเอกสารเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/02/06) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแ..    (2019/01/31) ราคากลาง จ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/01/25) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/12/27) ราคากลาง ปรับปรุงโรงซ่อมเรือในพื้นที่ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒ..    (2018/12/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล..    (2018/12/17) ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ..  ราคากลาง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

  9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-20 10:49:00 น. (ลำดับที่: 238)