บทความสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 14มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมรับคณะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ห้องประชุมศาลากลางชั้น 2 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และด่านตรวจประมงจังหวัดกระบี่

ประมงจังหวัดกระบี่นำทีมสหวิชาชีพลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณแพสุชาวดี นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนผู้ประกอบการแพกุ้งสุชาวดี ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและแจกป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง และทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยในวันนี้ได้มีการแจกเอกสาร และป้ายโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

“ กุ้งปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด “ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการ ประมงจังหวัดเน้นย้ำและขอความร่วมมือ แรงงานประมง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่างในการทำงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง

ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่า จริง ๆ แล้วตัวสัตว์น้ำไม่ใช่เป็นตัวที่นำพาเชื้อโรค แต่สัตว์น้ำหากทำโดยถูกสุขลักษณะแล้วปลอดภัย ก็ปลอดภัย แล้วยิ่งถ้ามาปรุงสุกรับประทานได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มมาบริโภคสัตว์น้ำ มากขึ้น จากนั้นไปเดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายกุ้ง ณ แพกุ้งเคียงเส็ง พบปะพูดคุยและเพื่อประชาสัมพันธ์ อาหารทะเล กินได้ ต้องปรุงสุก ปลอดภัย ไร้โควิด 19จากนั้นไปเดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายกุ้ง ณ (แพกุ้งเคียงเส็ง พบปะพูดคุยและเพื่อประชาสัมพันธ์ อาหารทะเล กินได้ ต้องปรุงสุก ปลอดภัย ไร้โควิด 19

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 5 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงเกี่ยวมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แรงงานประมง เว้นระยะห่างในการทำงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง พร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ณ.ขมรมเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการรวบรวบสินค้าประมง (แพกุ้งเคียงเส็ง ) พร้อมประสานงานการจัดจำหน่ายกุ้งทะเลเพื่อประชาสัมพันธ์ กุ้งทะเล อาหารทะเล ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงต่อไป

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 มกราคม  2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง  กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเรือประมง จำนวน 2 ลำ 2 เที่ยว? มีลูกเรือ จำนวน 51 คน เป็นคนไทย 34 คน เมียนมา 17 คน? กัมพูชา? 0 คน ไม่ระบุสัญชาติ 0 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง และไม่มีผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดหรือต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธุ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง  มีราคาตกต่ำ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประมงจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตวน้ำทะเล และกุ้งเลี้ยงมีราคาตกต่ำ รวมทั้งไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 5263 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสุภานี มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม พบว่าฟาร์มเลี้ยงทุกฟาร์มบ่อเลี้ยงมีความแข็งแรงมีตะแกรงปิดปากบ่อป้องกันจระเข้หลุดรอด มีจระเข้รวมกันทั้งหมด จำนวน 747 ตัว ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหมั่นตรวจสอบระบบการเลี้ยงให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นางสาว พิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน โดยนางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมกับคณะผู้ประเมินตามคำสั่งกรมประมง ที่ 860/1/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ กำหนดการตรวจประเมินฯ ชาวประมง 13 ราย ในพื้นที่ ท่าเรือบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผลการดำเนินงานการตรวจประเมินฯ จำนวน 11 ราย

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางสาวอำพรรัตน์  แสงทอง ประมงอำเภอปลายพระยา ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พวกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2564 เพื่อสำรวจความต้องการ โดยมีการสาธิตการติดตั้งกระชังบกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ราย 
2. ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมงานวันดินโลก จังหวัดกระบี่ ปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 107 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.มล.กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ Keep soil alive protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ .ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมงร่วมกับ น.ส.อรทิพา ผ่อนผ่าสุข ประมงอำเภอเขาพนม ลงพื้นที่ อ.เขาพนม  จ.กระบี่ ซึ่งดำเนินกิจกรรมตรวจร้านขายอาหารสัตว์ พร้อมด้วยตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลาที่เกิดจากภัยน้ำท่วม และลงตรวจฟาร์มจระเข้จำนวน 4 ฟาร์มในพื้นที่อำเภอเขาพนม ว่ามีความแข็งแรงแน่นหนาดีหรือไม่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงกระบี่ ร่วมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ และนายวิทยา  ขุนสัน ประมงอำเภอเกาะลันตา ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนพระแอะ ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดที่กระบี่เคลื่อนที่ มี นายอนุชา  ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  และ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคลินิกประมง มีการบริการให้ความรู้ด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแจกเอกสาร และมีการจัดนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกร่วมกับเกษตรกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่22มกราคม2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธุ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวโกลัญญา จินดานิล ประมงอำเภอลำทับ เข้าตรวจสอบป้องกันและประชาสัมพันธ์การหลุดรอดของจระเข้อำเภอลำทับ มีความแข็งแรงแน่นหนาดีน้ำท่วมไม่ถึง รวมจระเข้5ฟาร์มมีจระเข้ทั้งหมด435ตัว
1 ฟาร์มฐิติพร 88ตัว
2 ฟาร์มเฮ่ง 59ตัว
3 ฟาร์มกฤษฎา 172ตัว
4 ฟาร์มอภินันท์ 56ตัว
5 ฟาร์มณัฏฐ์ปภัสร 60ตัว

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิทธวัธ ไชยบุญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจังหวัดกระบี่ และป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปากอ่าวทะเลกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมด้วย

สนง.ประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบให้นายกานรัฐ เรืองโฉม ประมงอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาอาชีพฯ ร่วมประชุมกลุ่มองค์กรชาวประมงพื้นบ้าน(คลองรั้ว) ม.1 ต.ตลิ่งชัน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 500,000 ตัว และตรวจเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายวันชัย สมรูป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะคณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ โดยมีนายมานิตย์ ดำกุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธิต่างๆในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง

2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

3.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

4. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณคลองกระบี่ใหญ่

(ศาลโต๊ะหินขวาง) ถนนเมืองเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองเมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำค ูคลองโต๊ะหินขวางและบริเวณโดยรอบต่อไป

5.พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางสุภานี มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

1.คัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านการประมงภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2564 ของนายสมศักดิ์ คงเมฆา ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งดำเนินกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประเภทสัตว์น้ำสวยงาม (ปลากัด) และนำเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP ปลาสวยงาม)

2.ติดตาม/ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง รายเก่า ของนายอรุณ ห้วยลึก พื้นที่ ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 แก่ประธานศูนย์รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับ นายปรีชา รักจิตต์ กำนันตำบลเกาะกลาง, ผู้ใหญ่บ้านท่าคลอง, ผู้ใหญ่บ้านอ่าวทองหลาง, นายเรืองเดช คล่องดี ประธานชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาทุ่งกลาง หมู่ที่ 4 ต.เกาะกลาง, นักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลอง ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 320,000 ตัว ณ บริเวณท่าเรือบ้านปากคลอง ม.3 บ้านปากคลอง ต.เกาะกลาง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงหน้าบ้าน ต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยฯที่อนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้ำ ดังกล่าว

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น รักษาราชการแทนประมงอำเภออ่าวลึก ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ลงพื้นที่อำเภออ่าวลึก เพื่อประชุมชี้แจง แนะนำแนวทาง และการจัดทำแผนความต้องการของชุมชนตามโครงการฯ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านคลองสุข ม.6 ต.อ่าวลึกใต้

2. กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านถ้ำเสือ ม.5 ต.อ่าวลึกใต้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จครั้งที่ 11/2563 ประกอบด้วย

1. สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

3. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุรักษ์พันธุ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

4. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

5. หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่

และประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2563 ณ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่  มอบให้นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเกาะลันตาตรวจสอบสัตว์ทะเลหายาก จากการรับแจ้งของ นายประวิทย์ บุตรสมัน เครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่น  ว่าพบปลาโลมาว่ายเข้ามาติดตื้นบริเวณ อ่าวเปลว บ้านปากคลอง ม.3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่กระผมร่วมกับสัตว์แพทย์ประจำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันดามันตอนล่าง จึงเข้าตรวจสอบ พบว่า เป็นชนิด โลมาลายแถบ ขนาดความยาว ประมาณ 1.5 ม. ลักษณะภายนอกไม่พบบาดแผลใดๆ ยังมีแรงว่ายน้ำได้ จึงได้ทำการปล่อยออกสู่ทะเลลึกในพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อปล่อยไปสักระยะหนึ่งพบว่า เครือข่ายฯได้พบเห็นโลมาดังกล่าวในพื้นที่ หาดเจ้าอูฐ บ้านท่าคลอง ม.9 ต.เกาะกลาง จ.กระบี่ แล้วจึงได้ทำการปล่อยสู่ทะเลลึกอีกครั้งหนึ่ง จากการเฝ้าสังเกตการณ์ไม่พบเห็นแต่อย่างใด ทั้งนี้กระผมและคณะได้กำชับเครือข่ายฯให้เฝ้าระวังการเกยตื้นในพื้นที่ต่อไป 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,791)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,761) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,629) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,367) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,113) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,072) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (868) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (867) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (858) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (812) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (799) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (792) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (781) โครงการประมงอาสา.. (776) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (757) อบรมยุวประมง.. (727) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (721) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (703) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (694) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (685)