บทความสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทฝายน้ำล้นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 (คลองห้วยเสียด) และหมู่ที่ 10 (คลองปกาสัย) ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาพนมโดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พิจารณาพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) โดยมีนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมนา ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมง
พร้อมด้วยชุดตรวจบูรณาการร่วม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ น่านน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเรือประมง  ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง และไม่มีผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดหรือต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงร่วมตรวจด้วย

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายวิทยา ขุนสัน  ประมงอำภอเกาะลันตา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ บริเวณเกาะหมา ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  โดยจัดวางเรือรบที่ปลดประจำการจากกองทัพเรือ จำนวน 3 ลำ
2.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกรมประมง บริเวณบ้านคลองโตบ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่  โดยมีนายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์/ข้อกำหนดร่วมกัน กรอบด้าน เกษตรอุตสาหกรรม ประมง ประเด็นการแก้ไขปัญหา 1.จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
แนวทาง 
1.สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทอาหารที่มีวัตถุดิบในชุมชน (แพะ  อาหารทะเล)
3.เน้นกิจกรรมด้านเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
4.สนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืช ผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพการกินอยู่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำล้ำ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
2.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการพัฒนาคลองจากเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแล่งท่องเทียวตามนโยบายจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง บริเวณคลองจาก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ส่งมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านหลังโสด จำนวน 11 ราย และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านอ่าวทองหลาง จำนวน 10 ราย เป็นพันธุ์ปลากะพงแดง จำนวน 1680 ตัว
2.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง พื้นที่ ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วย นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยาและคณะอาจารย์ ประเด็นการจัดทำโครงการกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล และปลาดุกในบ่อดิน พร้อมสอบถามความต้องการ และดูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงหาช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ ผอ. ศพช.กระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ รายงานภาพรวมการทำประมงในจังหวัดกระบี่ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสร้างอาชีพ การดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 14มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมรับคณะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ห้องประชุมศาลากลางชั้น 2 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และด่านตรวจประมงจังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 14มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมรับคณะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ห้องประชุมศาลากลางชั้น 2 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และด่านตรวจประมงจังหวัดกระบี่

ประมงจังหวัดกระบี่นำทีมสหวิชาชีพลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณแพสุชาวดี นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนผู้ประกอบการแพกุ้งสุชาวดี ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและแจกป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง และทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยในวันนี้ได้มีการแจกเอกสาร และป้ายโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

“ กุ้งปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด “ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการ ประมงจังหวัดเน้นย้ำและขอความร่วมมือ แรงงานประมง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่างในการทำงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง

ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่า จริง ๆ แล้วตัวสัตว์น้ำไม่ใช่เป็นตัวที่นำพาเชื้อโรค แต่สัตว์น้ำหากทำโดยถูกสุขลักษณะแล้วปลอดภัย ก็ปลอดภัย แล้วยิ่งถ้ามาปรุงสุกรับประทานได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มมาบริโภคสัตว์น้ำ มากขึ้น จากนั้นไปเดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายกุ้ง ณ แพกุ้งเคียงเส็ง พบปะพูดคุยและเพื่อประชาสัมพันธ์ อาหารทะเล กินได้ ต้องปรุงสุก ปลอดภัย ไร้โควิด 19จากนั้นไปเดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายกุ้ง ณ (แพกุ้งเคียงเส็ง พบปะพูดคุยและเพื่อประชาสัมพันธ์ อาหารทะเล กินได้ ต้องปรุงสุก ปลอดภัย ไร้โควิด 19

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 5 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงเกี่ยวมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แรงงานประมง เว้นระยะห่างในการทำงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง พร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ณ.ขมรมเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการรวบรวบสินค้าประมง (แพกุ้งเคียงเส็ง ) พร้อมประสานงานการจัดจำหน่ายกุ้งทะเลเพื่อประชาสัมพันธ์ กุ้งทะเล อาหารทะเล ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงต่อไป

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 5 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงเกี่ยวมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แรงงานประมง เว้นระยะห่างในการทำงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง พร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ณ.ขมรมเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการรวบรวบสินค้าประมง (แพกุ้งเคียงเส็ง ) พร้อมประสานงานการจัดจำหน่ายกุ้งทะเลเพื่อประชาสัมพันธ์ กุ้งทะเล อาหารทะเล ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงต่อไป

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 มกราคม  2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง  กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเรือประมง จำนวน 2 ลำ 2 เที่ยว? มีลูกเรือ จำนวน 51 คน เป็นคนไทย 34 คน เมียนมา 17 คน? กัมพูชา? 0 คน ไม่ระบุสัญชาติ 0 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง และไม่มีผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดหรือต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธุ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง  มีราคาตกต่ำ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประมงจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตวน้ำทะเล และกุ้งเลี้ยงมีราคาตกต่ำ รวมทั้งไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 5263 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสุภานี มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม พบว่าฟาร์มเลี้ยงทุกฟาร์มบ่อเลี้ยงมีความแข็งแรงมีตะแกรงปิดปากบ่อป้องกันจระเข้หลุดรอด มีจระเข้รวมกันทั้งหมด จำนวน 747 ตัว ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหมั่นตรวจสอบระบบการเลี้ยงให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นางสาว พิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน โดยนางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมกับคณะผู้ประเมินตามคำสั่งกรมประมง ที่ 860/1/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ กำหนดการตรวจประเมินฯ ชาวประมง 13 ราย ในพื้นที่ ท่าเรือบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผลการดำเนินงานการตรวจประเมินฯ จำนวน 11 ราย

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางสาวอำพรรัตน์  แสงทอง ประมงอำเภอปลายพระยา ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พวกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2564 เพื่อสำรวจความต้องการ โดยมีการสาธิตการติดตั้งกระชังบกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ราย 
2. ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมงานวันดินโลก จังหวัดกระบี่ ปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 107 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.มล.กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ Keep soil alive protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ .ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมงร่วมกับ น.ส.อรทิพา ผ่อนผ่าสุข ประมงอำเภอเขาพนม ลงพื้นที่ อ.เขาพนม  จ.กระบี่ ซึ่งดำเนินกิจกรรมตรวจร้านขายอาหารสัตว์ พร้อมด้วยตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลาที่เกิดจากภัยน้ำท่วม และลงตรวจฟาร์มจระเข้จำนวน 4 ฟาร์มในพื้นที่อำเภอเขาพนม ว่ามีความแข็งแรงแน่นหนาดีหรือไม่

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,895)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,813) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,686) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,411) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,154) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,153) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (950) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (948) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (901) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (901) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (876) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (862) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (819) โครงการประมงอาสา.. (817) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (793) อบรมยุวประมง.. (765) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (760) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (743) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (742) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (729)