บทความสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเตล็ด (FC) หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและประมงอำเภอ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของกรมประมง ปีงบประมาณ 2565 ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมฯ

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ รองกอ.รมน. ร่วมมอบพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 1,150,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาโดยให้ผู้แทนมารับมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ ณ ห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ประจำจุดรวบรวมและกระจายกุ้ง  ณ.อำเภอเกาะลันตา โดยมีนางนิพัทธา  จันย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.จุดรวบรวมและกระจายกุ้งในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศฯผลการรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  จำนวน 56 ราย ในพื้นที่5อำเภอชายทะเลของจังหวัดกระบี่  และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 2 บริษัท  เข้าร่วมมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 ระยะเวลาการดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 วงเงิน 2,781,000 บาท จากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตราการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายโดยสนับสนุนเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคาในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 20บาท และค่าบริหารจัดการในการเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้งในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน10บาท เป้าหมายกุ้งขาว 89.919ตัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่โดยนายเกียรติศักดิ์เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ศูนย์ปูฯ กระบี่ ด่านตรวจประมงกระบี่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี และจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ในระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก  อำเภอเหนือคลอง อำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอเข่พนม จังหวัด กระบี่ รวมจำนวน 120 ราย มอบพันธุ์ปลากินพืช รายละ 4,000 ตัว (ปลาตะเพียนทอง ปลานิล ปลาแซมบ้า ปลายี่สกเทศ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาหารปลากินพืช รายละ 136 กระสอบ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ในสังกัดกรมประมง ประกอบด้วย

1.ประมงจังหวัดกระบี่

2.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

3.ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

4.ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

5.หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมก้วยนายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานเข้าร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวนิพัทธา จันทร์ย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯเข้าร่วมฯ ประเด็นเรื่องพิจารณา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 กิจกรรมช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งจังหวัดกระบี่ โดยเป้าหมายกุ้งขาว 89.919 ตัน วงเงิน 2,781,000 บาท  และในการปรึกษาหารือข้อระเบียบโครงการฯ มีประมงอำเภอ5อำเภอชายทะเล เป็นคณะทำงานประจำจุดรวบรวมและกระจายกุ้งในพื้นที่ รายละเอียดจะแจ้งต่อไป
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้
1.ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ร่วมกับ นางสุภานี มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม เพื่อส่งมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,200 ตัว และอาหารปลาดุก จำนวน 6 กระสอบ ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประมงโรงเรียน) โดยมี ส.ต.อ.สายชล พรหมสุด ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับมอบ
2.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง นายสมศักดิ์ คงเมฆา พร้อมมอบป้ายศูนย์ฯ และเกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่น สาขาปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำให้แก่ประธานศูนย์
3.ร่วมกับนางจิราภรณ์ รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง มอบเกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่ นายพิชิต ชูมณี เกษตรกรตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางจีรวรรณ์  ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  นางสาววิภา  กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน นส.ณัฐธิดา จุฑามาตย์ นักวิชาการประมง นายวิทธวัช ไชยบุญ เจ้าพนักงานประมง  ร่วมบูรณาการกับศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลกระบี่  เข้าดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือโป๊ะน้ำตื้นและโพงพาง  ในเขตอ่าวแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตาเพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ประจำปี 2564 ประกอบด้วย กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านนาทุ่งกลาง กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านอ่าวทองหลาง กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านขุนสมุทร และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านหลังสอด โดยสนับสนุนเป็นพันธุ์ปลากะพงขาว รวมทั้งสิ้น 7,800 ตัว

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นายกานรัฐ เรืองโฉม  หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น  จพง.ชำนาญงาน  และนางจิราภรณ์ คงมีสุข ปอ.เขาพนม ????ลงพื้นที่  อ.เขาพนม  ตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์  ร้านค้าและการใช้เครื่องมือลอบพับได้  หรือ ไอ้ไง่ ตามมาตราการการบังคับใช้กฎหมาย พรก.ประมง  2558 (มาตรา 67) 
พบว่าร้านค้าไม่มีการนำสินค้าชนิดนี้จำหน่ายแต่อย่างใด

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 18  มิถุนายน  2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ และนางสุภาณี  มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม ร่วมต้อนรับคณะท่านรองผู้ว่ากระบี่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิ โดย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหินกลุ่มผลิตกะปิแหลมทองหมู่ที่ 4  ทรายขาว  อำเภอคลองท่อม ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้รับงบการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ  2562  โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงทางเลือกสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการฟื้นฟูบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วม  และ นางสกุณา  ตาเต็ง ประธานกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหิน   ร่วมให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมกระบวนการและ  กรรมวิธีในการผลิต  และขั้นตอน การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร โดยนางสกุณา ตาเต็ง   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าหิน  เล่าให้ฟังว่า  กลุ่มแปรรูปองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหิน  ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตกะปิแหลมทอง  มีสมาชิกจำนวน  27    คน เงินทุนหมุนเวียน  70,000.-  บาท อาชีพหลักจะทำสวน ทำไร่ หลังจากนั้นมาทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  มีผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย กะปิแกง  กะปิหวาน   น้ำปลาหวาน  เป็นต้น   ปัจจุบันตนและสมาชิก สามารถผลิตมีกำลังผลิตได้ถึง  2,000   กระปุก  / วัน โดยมีสมาชิกมาร่วมบรรจุผลิตภัณฑ์  15  คน  ต่อ วัน  ส่งผลให้มีรายได้  300  บาท / วัน   9,000   บาทต่อเดือน
              ทั้งนี้ได้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัด จำนวน  2  หลักสูตร  ตามกิจกรรมพัฒนาพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ  ประกอบด้วย  หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า  และ  หลักสูตรแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปด้านประมง  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีทีทันสมัยเพิ่มมากขึ้น และเหมาะสมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบด้านการเกษตร  สร้างรายได้เป็นอย่างดีปัจจุบันส่งออกทั้งในไทยและประเทศใกล้เคียง  เช่น มาเลเซีย    นอกจากนี้ยังหน่วยงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   กล่าวว่า   ได้มาเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงทางเลือกได้รับงบการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ  2562   และกล่าวให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรในห้วงวิกฤตโควิด 19 พร้อมให้คำแนะนำเพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายกานรัฐ เรืองโฉม  หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น  จพง.ชำนาญงาน นางสาวฎฎิภัทร ใจเย็น นักวิชาการประมงปฎิบัติการ  และนางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย์ นักวิชาการประมง ร่วมขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ จำนวน 185.5 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,820 บาท (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่??
มอบหมายให้ นายกานรัฐ เรืองโฉม  หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น  จพง.ชำนาญงาน  และนางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย์ นักวิชาการประมง  รณรงค์ส่งเสริมมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้าตรวจท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.กระบี่จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 1. แพปลาศรีอำนวยชัย
 2. แพปลาโกห่วง
 3.แพปลาก.สินสมุทรนำโชค
 ผลการตรวจนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. ประมง 2558 และไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งได้แนะนำมาตรการในการป้องกันโรคเบื้องต้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่โดยนายเกียรติศักดิ์เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี และจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิทธวัธ ไชยบุญ  เจ้าพนักงานประมงโดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่  ที่ 3651/2563 และรณรงค์ส่งเสริมมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. แพยุทธนาวีนำทรัพย์11 (นายยุทธนา ประมงค์) ตั้งอยู่ท่าเรือน้ำลึก หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีลูกจ้าง 29 คน ไทย 17 คน เมียนมา 12 คน ประกอบกิจการแพปลา จำหน่ายปลา อาหารทะเล
 2. แพสาวทะเล1 (นายโต ประมงค์) ตั้งอยู่แพโกหวง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีลูกจ้าง 30 คน ไทย 23 คน เมียนมา 7 คน ประกอบกิจการแพปลา จำหน่ายปลา อาหารทะเล
 ผลการตรวจนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. ประมง 2558 และไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งได้แนะนำมาตรการในการป้องกันโรคและได้คัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทฝายน้ำล้นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 (คลองห้วยเสียด) และหมู่ที่ 10 (คลองปกาสัย) ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาพนมโดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พิจารณาพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (2,051)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,888) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,792) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,483) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,330) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,215) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,107) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,067) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,011) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (1,004) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (995) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (954) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (906) โครงการประมงอาสา.. (878) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (861) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (825) อบรมยุวประมง.. (823) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (808) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (799) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (793)