บทความสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาการประมงจังหวัดกระบี่ พร้มอด้วยเจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โรงเรียนบ้านหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่1/2564 ณ.จังหวัดกระบี่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านประมง

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  2564  นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด          กรมประมง   ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และคณะพร้อมร่วมประชุมให้ข้อมูลกับปลัดกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม กรอ. ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันเพื่อเสนอโครงการพัฒนาการประมงในอ่างพังงาอย่างยั่งยืน วงเงิน 892 ล้านบาท และข้อมูลการเลี้ยงสาหร่ายขนนกและโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกโดยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี 2565

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางพรพิพล   เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ ชุมชนบ้านมั่นคงซอยโชคชัย เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยลูกพันธ์หอยชักตีน จำนวน 6,000 ตัว และแม่พันธุ์ปูขาว จำนวน 15 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางจิราภรณ์  รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ แปลงใหญ่แพะอำเภอเหนือคลอง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564   นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาการประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายวันชัย สมรูป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) ณ ศาลาอเนกประสงค์         โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านประมง

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการประมงของกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีส่วนราชการต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายกานรัฐ เรืองโฉม รักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สรุป มีข้อสั่งการศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติดังนี้
วันที่ 15 พ.ย. 2564 พร้อมกัน เวลา 8.00 น. ทั้ง 2 จุด
1. ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่
2. ณ ลานกีฬา (สนามวอลเลย์บอล) บ้านพักรับรองภายในอุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
วันที่ 16 พ.ย. 2564 พร้อมกัน เวลา 7.00 น. ณ อาคารศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต.หนองทะเล อ.เมือง
สำหรับข้อเรียกร้องด้านปัญหาประมง ทั้ง 6 กลุ่มจังหวัดอันดามัน ไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะเข้ามายื่น ณ ศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ที่ตั้งไว้ หากมี ขอให้ส่วนราชการรับเรื่องหรือแก้ไขก่อน แต่ถ้าต้องการมายื่นให้ประสานกับกลุ่มที่จะมายื่น และนัดหมายเวลาในการยื่นให้มายื่นที่จุดที่ตั้งไว้ข้างต้น และให้แจ้งด้วยว่ามายื่นเรื่องอะไรเพื่อที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดจะได้เตรียมข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม หน.กลุ่มบริหารจัดการ  รรก.ประมงจังหวัดกระบี่  ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 โดยมีนายสมชาย หาญภัคดีปฏิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดกระบี่

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และนางพรพิมล เกื้อกากร  ประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอคลองท่อม จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย นายอารี ศรีเมือง  พื้นที่ ม.9 ต.เพลา อ.คลองท่อม , นายประสาร เขียวน้อย พื้นที่ ม.4 ต.เพลา อ.คลองท่อม , นางสาวสุวจี ทองด้วง พื้นที่ ม.4 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม และนายเดชพัตร ภู่พรประเสริฐ พื้นที่ ม.8 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อจัดกลุ่มวางแนวทางในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จและสร้างความรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และนางพรพิมล เกื้อกากร  ประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และส่วนราชการที่ร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่มีการดำเนินงานฐานเรียนรู้ด้านการประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน และสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันได้

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ