บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
นายแสน ศรีงาม

ประมงจังหวัดกระบี่
    


นายศักดา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    


นางจิราภรณ์ คงมีสุข

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางกาญจนา จ้ายเกิด

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวฎฎิภัทร ใจเย็น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสราวุฒิ เต้งชู

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวราตรี จันทร์เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายวันชัย สมรูป

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวพิกุล ไชยรัตน์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองกระบี่)
    
นางสุภานี มัจฉา

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอคลองท่อม)
    
นายกานรัฐ เรืองโฉม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเหนือคลอง)
    
นายศักดิ์ดา ทวีเมือง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเกาะลันตา)
    


นางสาวบุศรา ชุมเชื้อ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภออ่าวลึก)
    
นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเขาพนม)
    
นางสาวโกลัญญา จินดานิล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอลำทับ)
    
นางสาวอำพรรัตน์ แสงทอง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปลายพระยา)
    


นางสาวพัชรี หมอน้ำร้อน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเบญจวรรณ เกิดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายสมชาย เวียงคำ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิริพร ชาญปราณีต

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวศิรินทิพย์ เครือหมาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจันทนา พัตราพล

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวิทธวัธ ไชยบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนกิจ สิทธิสาร

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000