นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์

ประมงจังหวัดกระบี่
    


นายกานรัฐ เรืองโฉม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาววิภา กาญจนรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางกาญจนา จ้ายเกิด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสราวุฒิ เต้งชู

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวราตรี จันทร์เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายวันชัย สมรูป

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองกระบี่)
    
นางพรพิมล เกื้อกากร

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอคลองท่อม)
    
นางจิราภรณ์ รัตนพรหม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเหนือคลอง)
    
นายอชิรวิทย์ รุ่งเรือง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเกาะลันตา)
    


นายอาทิตย์ ชอบบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายวีระพงษ์ คงรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภออ่าวลึก)
    
นางจิราภรณ์ คงมีสุข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเขาพนม)
    
นางสาวโกลัญญา จินดานิล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอลำทับ)
    
นางสาวอำพรรัตน์ แสงทอง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปลายพระยา)
    


นางสาวพัชรี หมอน้ำร้อน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเบญจวรรณ เกิดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายวิทธวัธ ไชยบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนกิจ สิทธิสาร

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมชาย เวียงคำ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจันทนา พัตราพล

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ