บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล

ประมงจังหวัดกระบี่
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางจิราภรณ์ คงมีสุข

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางกาญจนา จ้ายเกิด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสราวุฒิ เต้งชู

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวราตรี จันทร์เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายวันชัย สมรูป

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวพิกุล ไชยรัตน์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองกระบี่)
    
นางสุภานี มัจฉา

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอคลองท่อม)
    
นายกานรัฐ เรืองโฉม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเหนือคลอง)
    
นายวิทยา ขุนสัน

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเกาะลันตา)
    


นางสาวบุศรา ชุมเชื้อ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภออ่าวลึก)
    
นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเขาพนม)
    
นางสาวโกลัญญา จินดานิล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอลำทับ)
    
นางสาวอำพรรัตน์ แสงทอง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปลายพระยา)
    


นางสาวพัชรี หมอน้ำร้อน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเบญจวรรณ เกิดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายวิทธวัธ ไชยบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนกิจ สิทธิสาร

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมชาย เวียงคำ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิริพร ชาญปราณีต

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิรินทิพย์ เครือหมาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจันทนา พัตราพล

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000