E-Service  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง   278   ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่   271  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   267  ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัด...  251  จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi    238  ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล    199  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    196  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   188  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   พัชรส...  188  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   178


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ