แผนผัง   สถิติ  UIP 29.5K | PV 154.7K

www4.fisheries.go.th/coastalaquaculture

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระบี่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จันทบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พังงา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระนอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง...

หน้าหลัก 

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26 |  81 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ระบบจองสินค้าสัตว์น้ำ...

ประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |   ข่าววันที่: 2020-03-27 |  200 ครั้ง


..อ่านต่อ 
เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง    โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน   โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561   ระบบ White List Hatchery   แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี   จริยธรรมข้าราชการพลเรือน   ยุทธศาสตร์กรมประมง   ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP

กรมประมง...ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศฟอร์มทีมบูรณาการงานพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาประมง - เสริมสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  1 สัปดาห์  158


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการปฏิรูปภาคการประมงของไทยในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยชุมชน ควบคู่ไปกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรชาวประมง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนต 

   17 ก.ย. 2564  กพท.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอ..    14 ก.ย. 2564  กตร.  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลฯ จำนวน 12200 เล่ม โ..    14 ก.ย. 2564  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    14 ก.ย. 2564  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    13 ก.ย. 2564  กตร.  เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ของกองตรวจราชการ..  อ่านทั้งหมด
   25 มี.ค. 2564  กอส.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและการประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4 กองวิจัยและพ..    24 มี.ค. 2564  กตส.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    16 มี.ค. 2564  กตส.  ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา..    01 มี.ค. 2564  ศทส.  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม..    23 ก.พ. 2564  กตส.  ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 34 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   17 ก.ย. 2564  กพท.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอ..    14 ก.ย. 2564  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    14 ก.ย. 2564  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    13 ก.ย. 2564  กตร.  เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ของกองตรวจราชการ..    13 ก.ย. 2564  กตร.  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจราชการ..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   08 ก.ย. 2564  กตป.  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจ..    07 ก.ย. 2564  กตป.  ราคากลาง จ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 13 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 30 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลสว..    31 ส.ค. 2564  กค.  ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ กรมประมง..    17 ส.ค. 2564  กบม.  ราคากลาง โครงการจัดหาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ..    13 ส.ค. 2564  กปจ.  ราคากลาง จ้างซ่อมเรือดูดขุดขนาด 500 แรงม้า จำนวน 1 ลำ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืขกว๊านพะเยา..  ราคากลาง ทั้งหมด
   14 ก.ย. 2564  กตร.  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลฯ จำนวน 12200 เล่ม โ..    09 ก.ย. 2564  กตป.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ฯ กองตรวจการประมง..    07 ก.ย. 2564  กพส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น..    03 ก.ย. 2564  กตป.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดิมโครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ฯ โครงการใหม่..    01 ก.ย. 2564  กตป.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ กองตรวจการประมง..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version
Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries
All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00

 แผนที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Latitude:13.8422868   Longitude:100.5765568

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-10 09:36:00 น. (ลำดับที่: 116)