บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ผู้อำนวยการ)
    


นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ผู้เชียวชาญ)
    
นายพุทธ ส่องแสงจินดา

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(ผู้เชี่ยวชาญ)
    


นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


โทร.0-2579-2422

    
นางกฤษณา จันทร์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ


โทร.0-2579-4496

    
นางธิดาพร ฉวีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


โทร.0-2579-2421

    
นายชัยวุฒิ สุดทองคง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ


โทร.0-2579-2738

    
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช

หัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


โทร.0-2561-4678

    


นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โทร.039-433-216

    
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โทร.075-416-180

    
นายมาวิทย์ อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง


โทร.074-311-895

    
นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นายปกป้อง อุ่มอยู่

ผู้อำนวยารศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


โทร.038-531-387

    
นายสุรชาต ฉวีภักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี


โทร.039-320-959

    
นายรัชกฤต ตันวิไลย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง


โทร.038-655-191

    
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร


โทร.034-857-136

    
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี


โทร.032-770-820

    
นางอาภรณ์ เทพพานิช

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์


โทร.032-661-398

    
นายอาคม สิงหบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี


โทร.077-255-288

    
นายวิทยา หะวานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง


โทร.077-840-223

    
นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่


โทร.075-662-059

    
นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง


โทร.075-274-077

    
นางพิชญา ชัยนาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


โทร.088-765-1393

    
นางฉันทนา แก้วตาปี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


โทร.065-048-7015

    
นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


โทร.073-330-631

    
นายนิคม ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
    
นางอรัญญา อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
    
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
    
นางสมพิศ แย้มเกษม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00