บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ผู้อำนวยการ)
    


นายยงยุทธ ปรีดาลัมพระบุตร

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ผู้เชียวชาญ)
    
นายพุทธ ส่องแสงจินดา

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นางรัชฎา ขาวหนูนา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    
นางธิดาพร ฉวีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
    
นายชัยวุฒิ สุดทองคง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
    
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช

หัวหน้ากลุ่มระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
    
นางกฤษณา จันทร์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
    
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย

ผู้อำนวยารศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
    
นายมาวิทย์ อัศวอารีย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
    
นายปกป้อง อุ่มอยู่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
    
<-->

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
    
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี
    
นางอาภรณ์ เทพพานิช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
    
นายอาคม สิงหบุญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)
    
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    
นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
    
นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)
    
นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง
    
นางพิชญา ชัยนาค

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)
    
นางฉันทนา แก้วตาปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
    
นายยงยุทธ ปรีดาลัมพระบุตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงชลา)
    
นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
    
นายนิคม ละอองศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส
    

Copyright © 2016-2020 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Fisheries Research and Development Bureau All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14:00:00