บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ผู้อำนวยการ)
    


นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ผู้เชียวชาญ)
    
นายพุทธ ส่องแสงจินดา

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(ผู้เชี่ยวชาญ)
    


นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.0-2579-2422

    
นางรัชฎา ขาวหนูนา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

โทร.0-2579-4496

    
นางธิดาพร ฉวีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล

โทร.0-2579-2421

    
นายชัยวุฒิ สุดทองคง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

โทร.0-2561-0786

    
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช

หัวหน้ากลุ่มระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

โทร.0-2561-4678

    
นางกฤษณา จันทร์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

โทร.0-2561-0786

    
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทร.039-433-216

    
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย

ผู้อำนวยารศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

โทร.038-531-387

    
นายสุรชาต ฉวีภักดิ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

โทร.039-320-959

    
นายปกป้อง อุ่มอยู่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

โทร.038-655-191

    
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

โทร.034-857-136

    
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

โทร.032-770-820

    
นางอาภรณ์ เทพพานิช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

โทร.032-661-398

    
นายอาคม สิงหบุญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

โทร.077-255-288

    
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทร.075-416-180

    
นายวิทยา หะวานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

โทร.077-840-223

    
นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)

โทร.075-662-059

    
นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

โทร.075-274-077

    
นางพิชญา ชัยนาค

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)

โทร.088-765-1393

    
นางฉันทนา แก้วตาปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

โทร.065-048-7015

    
นายมาวิทย์ อัศวอารีย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงชลา)

โทร.074-311-895

    
นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

โทร.073-330-631

    
นายนิคม ละอองศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

โทร.073-530-425

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00