Media กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว  (188)   สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีข... (168)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ... (165)  มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายพงศ... (157)  โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร  (145)  สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา  (140)  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยลงส... (138)  ประชาสัมพันธ์ 17 ชุดโครงการ  (138)  การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19  (117)  นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย... (106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00