ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-08-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  19    (2022-08-08) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  35    (2022-08-05) ประกวดราคาจ้างซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 608 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  46    (2022-08-04) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ด้วยวิธี |  26    (2022-08-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี |  38    (2022-08-02) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2022-08-01) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  25    (2022-07-19) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสมุดบันทึกการทำการประมงออฟไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  43    (2022-07-12) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  43    (2022-06-20) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  48    (2022-06-17) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมเรือสำรวจประมง ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  62    (2022-06-06) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  48    (2022-06-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลีนิกโรคสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  54    (2022-05-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประก |  88    (2022-05-06) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประก |  113    (2022-05-02) ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล |  50    (2022-04-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  50    (2022-03-04) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนการทวนสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต ด้วยว |  80    (2022-02-28) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  70    (2022-02-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้ |  68    (2022-02-18) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดงานประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นอกเขตพื้นที่ จำนวน 1 รายการ ด้ว |  70    (2022-02-15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ด้ |  67    (2021-12-23) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  140    (2021-12-03) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  128    (2021-11-29) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  92    (2021-11-25) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำ |  170    (2021-11-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  104    (2021-11-19) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  128    (2021-11-17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  119    (2021-11-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ด้ |  99

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900