ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำทะเล ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ และปรับปรุงถนน คสล. และทางเชื่อมบ้านพั |  4    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  2    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงเพาะฟัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2021-09-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วย |  15    (2021-09-14) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ตัน พร้อมโครงหลังคา จำนวน 16 บ่อ ตำบลสิชล อำเภอสิชล จัง |  2    (2021-09-14) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ แฝด 4 ครอบครัว ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  2    (2021-09-13) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2021-09-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2021-09-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค |  12    (2021-09-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2021-09-07) ประกวดราคาจ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 13 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 30 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลส |  19    (2021-09-07) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  9    (2021-09-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง ขนาด ๘ x ๒๐ เมตร พร้อนลานปุ๋ย คศล. จำนวน ๑ โรง ด้วยวิธีประกวดราคา |  12    (2021-09-03) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัต |  16    (2021-09-03) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประ |  19    (2021-09-01) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2021-08-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ ด้วยวิธีประกวดราคา |  14    (2021-08-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินเป็นผนัง คสล. ขนาด 1,200 ตารางเมตร จำนวน 12 บ่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จัง |  11    (2021-08-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ประทับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวิธีประก |  8    (2021-08-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๑๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2021-08-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง4เมตร ยาวประมาณ 320 เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำ |  13    (2021-08-26) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2021-08-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้้วคอนกรีต สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ยาว 261 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  27    (2021-08-23) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  29    (2021-08-20) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  25    (2021-08-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 9 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประ |  19    (2021-08-17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินผนัง คสล. ขนาด ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมระบบระบายน้ำเข้า-ออก จำนวน ๑ รายการ ด้ |  28    (2021-08-17) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมง ภายใต้พระราชกำหนดการปร |  38    (2021-08-11) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  46    (2021-08-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างค่าก่อสร้างอื่น ๆ เขื่อนกันตลิ่ง (หน้าอาคาร จุฬาภรณ์ กรมประมง) โดยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประก |  45

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900