ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-06-22) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2021-06-18) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า พร้อ |  8    (2021-06-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับงานห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  8    (2021-06-14) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2021-06-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2021-06-08) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  26    (2021-06-04) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2021-06-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพระตำหนักหลังที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2021-06-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพระตำหนักหลังที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14    (2021-05-21) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2021-05-17) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  23    (2021-05-07) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน กิจกรรมบ่อเลี้ |  44    (2021-04-26) ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเพื่อใช |  39    (2021-04-20) ประกวดราคาจ้างจ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการเ |  27    (2021-04-16) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  39    (2021-04-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  30    (2021-04-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถใน |  28    (2021-04-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน ประเภทซั้ง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท |  21    (2021-04-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2021-04-02) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  33    (2021-04-01) ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2021-03-16) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2021-03-10) ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  |  53    (2021-03-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ (ส่วนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |  47    (2021-03-08) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตส |  43    (2021-02-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 3 ไร่ 3 บ่อ เป็นระบบเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดรา |  42    (2021-02-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  42    (2021-02-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ |  58    (2021-02-16) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  53    (2021-02-11) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรือนประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900