ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมจัดทำปฏิทินแผนดำเนินงานกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปลาลัง กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมจัดทำปฏิทินแผนดำเนินงานกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2568)โดยกรมประมงได้ร่วมพิจารณาเสนอกิจกรรมสนองพระราชดำริใน 2 ด้าน รวม 6 โครงการ ได้แก่

1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน

2. ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการรณรงค์ขยะทะเลจากภาคการประมง : กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

2.2โครงการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วม

2.3 โครงการจัดทำปะการังเทียม 4 แห่ง 2.4โครงการติดตามการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตรัง

2.5 โครงการวิจัยสังคมเศรษฐกิจของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดตรัง

สำหรับโครงการดังกล่าวทางกรมประมงจะส่งรายงานต่อหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เพื่อรวบรวมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อไป

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปลาลัง กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมจัดทำปฏิทินแผนดำเนินงานกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2568)โดยกรมประมงได้ร่วมพิจารณาเสนอกิจกรรมสนองพระราชดำริใน 2 ด้าน รวม 6 โครงการ ได้แก่

1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน

2. ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการรณรงค์ขยะทะเลจากภาคการประมง : กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

2.2โครงการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วม

2.3 โครงการจัดทำปะการังเทียม 4 แห่ง 2.4โครงการติดตามการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตรัง

2.5 โครงการวิจัยสังคมเศรษฐกิจของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดตรัง

สำหรับโครงการดังกล่าวทางกรมประมงจะส่งรายงานต่อหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เพื่อรวบรวมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อไป

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์