ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในทุกโอกาส เพราะแค่เพียงไมตรีจิตจากท่านก็เพียงพอแล้ว

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง)  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง)