นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย (FMP) เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตุประสงค์

 บุคคลในภาพ  นายบัญชา  สุขแก้ว (รองอธิบดีกรมประมง) 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย (FMP) เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตุประสงค์ อาทิ ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่สามารถให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ในน่านน้ำไทย และขยายการทำการประมงอย่างยั่งยืนสู่ทะเลลึกและนอกน่านน้ำ การประมงที่ปลอดจากการทำประมง IUU แหล่งอาศัยสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงชายฝั่ง และการบริหารจัดการด้านประมงอย่างมีประสิทธิภาพ

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp