แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 437 อ่าน : 10 เดือน

 Administrator | 2018-07-26 09:13 น.


  26 ก.ค. 2561 
       

แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรอกรายละเอียด )

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรอกรายละเอียด )