งานประชุมวิชาการปี 61 ชู 83 ผลงานวิจัย พัฒนาภาคการประมงไทยอย่างยั่งยืน

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประเทศ ดังนั้นนักวิชาการในด้านต่างๆ ที่จะสร้างผลงานวิจัยจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการที่จะนำผลงานชิ้นนั้นไปใช้พัฒนา
ต่อยอดให้สอดคล้องกับงานประจำในด้านที่ปฏิบัติอยู่เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า 
กรมประมงได้มีนโยบายให้ความสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยของนักวิชาการกรมประมง โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมงเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านประมงในสาขาต่าง ๆ ของนักวิชาการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 กรมประมงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการขึ้นภายใต้หัวข้อ“การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย
9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการประมงทะเล สาขาโรคสัตว์น้ำสาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทางออกการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน” และ 
การอภิปรายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวน 83 เรื่อง โดยเป็นการนำเสนอผลงาน 45 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์
อีก 38 เรื่อง โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่อง การวิเคราะห์โครงข่ายอาหารและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของการปล่อยกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) ในบ่อประมงหมู่บ้าน , การสำรวจเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในปลาตระกูลตะเพียน โดยวิธีการทดสอบพีซีอาร์ข้ามชนิด,การประมงอวนล้อมซั้งและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นต้น
สำหรับการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของกรมประมง ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงาน กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 0834 ได้ในวันและเวลาราชการ

https://drive.google.com/file/d/1XB0h_hm0n3-x-s7gByUqqAxV5InzyHLR/view