กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565

มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น