ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

นาย.กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เชิญตัวแทนคณะทำงานแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับเขตพื้นที่ ณ.ศูนย์พัฒนาการประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เช่น ชรก.สข.-นศ. สก.กุ้งลุ่มน้ำปากพนัง ตัวแทนบริษัทผู้ค้าปัจจัยและเจ้าหน้าที่ประมงในส่วนเกี่ยวข้อง

เมื่ออังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.00น. นาย.กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เชิญตัวแทนคณะทำงานแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับเขตพื้นที่ ณ.ศูนย์พัฒนาการประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เช่น ชรก.สข.-นศ. สก.กุ้งลุ่มน้ำปากพนัง ตัวแทนบริษัทผู้ค้าปัจจัยและเจ้าหน้าที่ประมงในส่วนเกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญๆได้แก่ ..

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรีร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรีร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 บริเวณแปลงเลี้ยงหอยทะเล ในเขตตำบลอ่างศิลา บางทราย เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พารามิเตอร์ดังนี้ ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิน้ำและอากาศ ความลึก ความโปร่งแสง  ..

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดราชการ 27 - 28 ก.ค. 63

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดราชการ 27 - 28 ก.ค. 63   ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉล..

ดำเนินการตามกิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุพจน์  ทองจันทร์ นักวิชาการประมง ดำเนินการตามกิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 รายๆ ละ 3,000 ตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการหมู่..

ดำเนินการมอบพันธุ์ปลากินพืชและปัจจัยการผลิต (อาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุพจน์ ทองจันทร์ นักวิชาการประมง ดำเนินการมอบพันธุ์ปลากินพืชและปัจจัยการผลิต (อาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมา..

ดำเนินงานสุ่มชั่งวัดขนาดของกุ้งก้ามกรามและตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุพจน์  ทองจันทร์ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินงานสุ่มชั่งวัดขนาดของกุ้งก้ามกรามและตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามและประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำหนองแส หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จีงหวัดเพชรบูรณ์ ในกิจกรรมการประเมินผลผลิตและผลตอบแทนของการ..

ดำเนินงานสุ่มชั่งวัดขนาดของกุ้งก้ามกรามและตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 3

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2563 นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินงานสุ่มชั่งวัดขนาดของกุ้งก้ามกรามและตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 3 เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งกุ้ามกรามและประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำหนองแส หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จีงหวัดเพชรบูรณ์ ในกิจกรรมการประเมินผลผลิตและผลตอบแทนของการปล่อยกุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการสร้างรายได้จาก..

ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ แหล่งน้ำสาธารณะโรงเรียนบ้านวังซอง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, แ..

คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา ได้ดำเนินการตรวจสุ่ม เช็คการเจริญเติบโต ของกุ้งก้ามกราม ทึ่ปล่อยลงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา ได้ดำเนินการตรวจสุ่ม เช็คการเจริญเติบโต ของกุ้งก้ามกราม ทึ่ปล่อยลงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยใช้ลอบ จำนวน 50 หลัง และผลการตรวจเช็ค สามารถจับกุ้งได้ จำนวน 139 ตัว น้ำหนัก 3.33 กก เฉลี่ยน้ำหนัก ตัวละ 24.05 กรัม ประมาณ 41 ตัว/กก. คณะกรร..

ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาสัตว์ และยารักษาสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอกุฉินาราย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวุฒิชัย วังคะฮาต มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช ประมงอำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์ ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาสัตว์ และยารักษาสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอกุฉินาราย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ..