ข่าวหน่วยงาน

ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า และสินค้าสัตว์น้ำ จากประเทศเมียนมาร์ อาทิเช่น เช่น หมึกกล้วยแช่เย็น หมึกหอมแช่เย็น ปลาดาบลาวแช่เย็น ปลาลิ้นหมาแช่เย็น เป็นต้น โดยนำเข้าสินค้าผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า และสินค้าสัตว์น้ำ จากประเทศเมียนมาร์ อาทิเช่น ..

ภารกิจประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือ

      ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออก ณ ท่าเทียบเรือ โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

ประมงอุบลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง เพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2566เวลา 13.30 น.   สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางเพชรรัตน์  สมเสนาะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุนทร  รุ่งเรือง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์  อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจั..

รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 06.00-21.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง กรมประมง ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเมียนมา ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) ณ จุดตรวจสอบท่าเทียบเรือธนสาร (Chock point) จำนวนเรือที่ตรวจสอบรวม 14 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้ารวม  603.38  ตัน ..