ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำตรัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำตรัง โดยมี นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง นางสาวอรุณี มานะกล้า รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง นางสุวรรณดี ขวัญเมือ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกรณีการนำเข้าสัตว์นำ้และสินค้าประมงของประเทศไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์นำ้ เพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA)

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกรณีการนำเข้าสัตว์นำ้และสินค้าประมงของประเทศไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์นำ้ เพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) พร้อมพิจารณาแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบ Traceability และแผนการสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าตามมาตรการดังกล่าว ..

การประชุมข้อเสนอแนวทางการบูรณาการในการดำเนินการด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตว์และกรมประมง โดยหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมปศุสัตว์

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ สำราญราษฎร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ เป็นประธานการประชุมข้อเสนอแนวทางการบูรณาการในการดำเนินการด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตว์และกรมประมง โดยหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง อ..

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ในปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ในปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานเลขานุการกรม รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ อาทิ งานด้านงบประมาณและสารบรรณ, งานด้านช่วยอำนวยการ, งานดูแลอาคารสถานที่และระบบการรักษาความปลอดภัย, งานด้านผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ นโยบาย และกิจกรรม ด้านการประมง, งานด้านเผยแพร่และป..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ครั้งที่ 8/2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 (ต.ค 63 - ก.ย. 64) และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ ประกาศราคาจำหน..

ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่จัดงานตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่จัดงานตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่โครงการ Fisherman Village Resort ณ ชุมชนประมงบ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสถานที่มีความเหมาะสมในการจัดงาน และชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง..