ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ควบคุมปัจัยการ ผลิตแต่ละประเภท แนวทางการเลือกซื้อ เลือกใช้การผลิตที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหายาสัตว์ตกค้างและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากการเพราะเลี้ยง

รายงานประจำวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

คณะผู้บริหารกรมประมงเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และกราบสวัสดีปีใหม่ 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดี นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดี นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และนายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และกราบสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน (Fisherman Market) ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือและจัดหาตลาดจำหน่ายผลผลิตให้แก่ก..

การประชุม เรื่อง ร่างประกาศกรมประมงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฎิบัติของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมทูน่า อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเกรียงไกร จีรปิติกุล หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ร่างประกาศกรมประมงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฎิบัติของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมท..

การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการกองภายใต้การกำกับดูแลของกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประช..

O9_Social Network_