วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมประมง

วิสัยทัศน์

“ ยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งแก่เกษตรกร ”

พันธกิจ

1. สร้างสมดุลการประมงที่รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

2. เสริมความมั่งคั่งให้เกษตกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มทั้งผลผลิตและมูลค่า

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัยและหลากหลาย

4. ยกระดับการประมงไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. พัฒนากำลังคนและการดำเนินงานของรัฐให้ทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ