๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วย สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ทรงปล่อยในวันนี้ เป็นพันธุ์ปลาไทย ๑๐ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ ตัว และ ปลากระเบนเจ้าพระยา จำนวน 2 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในแม่น้ำเจ้าพระยาให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ข่าว : นฤชยา ไกรเนตร 
ภาพนิ่ง : พรพรรณ แก้วประดับ 
ภาพเคลื่อนไหว : เมธา พรมเพียงช้าง 
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์