ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 14.3K | อ่าน: 27.1K

www4.fisheries.go.th/if-phayao


ศึกษาดูงาน...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-08  |   ข่าววันที่: 2018-03-08 |  34 ครั้ง


..อ่านต่อ    (2018/03/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/03/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและย้ายเครื่องปรับอากาศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/03/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประชุม จำนวน 1 งาน (นายไพศาล) ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ..    (2018/03/22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กองวิจัยและพ..    (2018/03/21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานธุรการของฝ่ายบริหารทั่วไป ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่..    (2018/03/21) ประกาศผู้ชนะการเช่าห้องเย็นจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำแล..
 อ่านทั้งหมด
   (2018/03/22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กองวิจัยและพ..    (2018/03/16) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..    (2018/03/15) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/03/12) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/03/09) ประกาศกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25..    (2018/03/08) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อ..    (2018/03/07) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 61 กองตรวจการประมง..    (2018/03/06) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/03/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการกรม..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/03/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/03/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและย้ายเครื่องปรับอากาศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/03/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประชุม จำนวน 1 งาน (นายไพศาล) ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ..    (2018/03/21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานธุรการของฝ่ายบริหารทั่วไป ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่..    (2018/03/21) ประกาศผู้ชนะการเช่าห้องเย็นจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำแล..    (2018/03/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ฮฉ-6852) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2018/03/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/03/19) ราคากลาง งานเช่าห้องเย็นจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าส..    (2018/03/15) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 12 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจก..    (2018/03/14) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านแรงงานประมง จำนวน 1 งาน ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/12) ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่สมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/12) ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเ..    (2018/03/09) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/03/08) ราคากลาง จัดจ้างทำ "โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมประมง" จำนวน 1 รายการ ขอ..    (2018/03/08) ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง จำนวน 1 งาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว..    (2018/03/08) ราคากลาง จ้างทำคู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำที่นำเข้าส่งออก และนำผ่าน ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/03/07) ราคากลาง ซ่อมประจำปีเรือประมงจุฬาภรณ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-25 14:09:43 น. (ลำดับที่: 60)