หน้าที่ความรับผิดชอบ 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การฟื้นฟูทรัพยากรประมง  การกำหนดมาตรฐานฟาร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่นๆ  ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพและการให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการประมง  ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหากยากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีวิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  เพื่อประเมินสภาพของการประมงในแหล่งน้ำ  และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ตรวจสอบ  ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (Food safety  และ  GAP)  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายาก  ใกล้สูญพันธุ์  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค  กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงในพื้นที่รับผิดขอบ  2  จังหวัด  คือ พื้นที่จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดลำปาง  แบ่งออกเป็ฯ  1 งาน 2 กลุ่ม  ดังนี้

 

               1.  งานธุรการ

                    งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  ดุแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ  และเวรยามรักษาการณ์  ควบคุมการใช้  การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ

               2.  กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  โดยเน้นวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ  ของสำนักฯ  เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง  วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  และขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ของแต่และท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ / วิจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็น  ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               3.  กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ชีววิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  สภาวะการทำประมง  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง  เพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตาม  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและอุดมความสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมง  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการทำประมง