ทำเนียบผู้บริหาร 


รายนามหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา
 

           

   
1. นายสวัสดิ์  เทียมเมธ          2. นายประสิทธิ์  กาญจนดุล          3. นายเอี้ยง  เงารังษี      

     (2484-2485)                            (2485-2487)                           (2487-2490)

                           
 4. นายจินดา  เทียมเมธ       5. ม.จ.โกศล  สุริยาทิตย์สุริยง      6. นายเมฆ  บุญพราหมณ์  

       (2490-2491)                          (2491-2495)                         (2495-2496)

 

 

 

                 

 

7. นายไสน  ดนตรี             8. นายปราโมทย์  วานิชกร          9. นายสวัสดิ์  บุญไทย  
    
(2496-2501)                      (2501-2510)                          (2510-2513)

 

 

 

 

 

 
10. นายดำรงค์  ศิลปชัย       11. นายสวัสดิ์  บุญไทย           12. นายอุทัย  พรมมินทร์  

       (2513-2514)                      (2510-2513)                          (2515-2517)

 

 

 

 

 

 
13. นายประภาส  นิตย์จินต์     14.นายเสน่ห์  ผลประสิทธิ์      15. นายนิตย์ คูเจริญไพศาล  

          (2517-2519)                      (2519-2526)                           (2526-2529)

 

 

 

 

 

 
16.นายมนัส  จันทสูตร        17. นายเรวัตย์  ฤทธาภรณ์        18. นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์  

        (2529-2533)                       (2533-2535)                          (2535-2538)

 

                                                              

 
19. นายสัณห์ชัย  สุจริตวงศานนท์     20. นายยงยุทธ  อุนากรสวัสดิ์  

          (2538-2539)                                    (2539-2545)

รายนามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

                                                                                                                                                                                              

 
   
1. นายชาญชัย  ภู่รักษ์เกียรติ      2. นายปฏิพัทธ์  อภิธนกุล     3. นายไชยวัฒน์  รัตนดาษ  

         (2545-2548)                      (2548-2550)                         (2550-2551)

                                                                                                                                                   

 
   
4. นายประวิทย์  ละออบุตร      5. นายวิวัฒน์  ปรารมภ์         6. นายสมชาติ  ธรรมขันทา  

         (2551-2551)                      (2551-2559)                         (2559-2559)

รายนามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 

                                

 
1. นายเอกพจน์  เจริญศิริวงศ์ธนา   2. นายสมชาติ  ธรรมขันทา   3. นายประมุข  ฤาแก้วมา  

          (2559-2559)                               (2559-2563)                      (2563-2563)

รายนามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

             

 
1. นายประมุข  ฤาแก้วมา       2.นายสมศักดิ์  ทองหุล  

      (2563-2565)                   ดำรงตำแหน่งปัจุบัน