บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)
นายสมชาติ ธรรมขันทา

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
    


นางโสภิศ จตุรงค์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวศิริพร โศภณพงศธร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางศิริรัตน์ โลหะกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปฐมพงษ์ กาศสกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุณีย์ เลสัก

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางขรจพรรณ เแก้วเขียว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายพงศกร น้อยมูล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายชัยวัฒน์ คงกลาง

ลูกจ้างประจำ
(ช่างไม้)
    
นายสำราญ บุญสรวง

ลูกจ้างประจำ
(ช่างไม้)
    
นางสาวผ่องศรี ตันวงค์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานสถานที่)
    
นายวุฒิภัทร เตชะวงศ์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
    
นายชัยพร สุขเจริญ

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 )
    


นายบุญทรง ขวาเวียง

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 )
    
นายสมาน เจริญทรัพย์กาวี

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 1)
    
นายนิพล ชำนาญปา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 1)
    
นายสืบสวัสดิ์ รินสาร

ลูกจ้างประจำ
(นายท้ายเรือ ส 1)
    


นางสาวสุทธาทิพย์ มาฟู

พนักงานราชการ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นางสาวโสภาพรรณ แสงผาบ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายนรินทร์ ตันชูชีพ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายนพพล อภิวงค์

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายพงศกร หมึกสม

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    


นางสาวพัณณิตา กันทรักษ์

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
    
นางสาววรรณภา คำยอด

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นายจีรพันธ์ แก้วชา

พนักงานราชการ
(พนักงานห้องทดลอง)
    
นายเกรียง หาญป้อ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายจำลอง โปร่งใจ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายปริญญา หอมพันธุ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสมเกรียติ อัมพุธ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายนพรัตน์ ปรารมภ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายนัทฌานนท์ วราโภค

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


ว่ารต.หญิงอรณี ปานบัวคำ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางธีราพรรณ หอมพันธุ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com