นายสมศักดิ์ ทองหุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
    


นางโสภิศ จตุรงค์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางศิริรัตน์ โลหะกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปฐมพงษ์ กาศสกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุณีย์ เลสัก

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางขจรพรรณ เแก้วเขียว

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายสำราญ บุญสรวง

ลูกจ้างประจำ
(ช่างไม้ ช 4)
    
นายวุฒิภัทร เตชะวงศ์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
    
นายสมาน เจริญทรัพย์กาวี

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
    
นายสืบสวัสดิ์ รินสาร

ลูกจ้างประจำ
(นายท้ายเรือ ส 2)
    
นางสาวสุทธาทิพย์ มาฟู

พนักงานราชการ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นางสาวโสภาพรรณ แสงผาบ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายนรินทร์ ตันชูชีพ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายนพพล อภิวงค์

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายพงศกร หมึกสม

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
-ว่าง-

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
    
-ว่าง-

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นายจีรพันธ์ แก้วชา

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง)
    
นายณัฐพงศ์ อินปั๋น

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    


นายเกรียง หาญป้อ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายจำลอง โปร่งใจ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายปริญญา หอมพันธุ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสมเกรียติ อัมพุธ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายนพรัตน์ ปรารมภ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


ว่าที่ร.ต.หญิงอรณี ปานบัวคำ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางธีราพรรณ หอมพันธุ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางสาวจิราภรณ์ นามวงค์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ