ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
https://www4.fisheries.go.th/genetic-phetchaburi


  ทั้งหมด


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

  ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐

  ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐

  ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑

  genetic.phetchaburi@gmail.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง