ผอ.ศพก.เพชรบุรี


    


นักวิชาการประมงชำนาญการ


    
นักวิชาการประมงชำนาญการ


    
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


    
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


    
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


    
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


    


นายนริศ แดงมี

นักวิชาการประมง
    
นายศุภณัฐ เกษมวุฒิธาดา

นักวิชาการประมง
    


นางสาวดารณี คงกล้า

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางอิสรีย์ ศรีสมศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นางสาวณิชกมล แก้วเมืองเพชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    


นายชม เนียมศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเจริญ สองครณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสัญญา อินทราพงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนิรุทธ์ ศรีนวล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสนิท นิลเถื่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนงนุช เอมครุฑ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายองอาจ พุ่มจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวดวงใจ ฉัตทันต์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายโยธิน ปานรอด

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    
นายพีรยุทธ บุญโพธิ์

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวณัฐพร ทองตัน

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    


นายจิรายุ แสนสุข

ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ สวก.)
    
นางสาวโชติฌา ชุมผอม

ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ สวก.)
    
นายอาทิตย์ วงศ์นิติกร

ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ สวก.)
    


นางสาวบุญยานุช ง่วนกิมเส็ง

จ้างบริการบันทึกเอกสารงานบัญชีและการเงิน
    
นางสาวชนาภัทร เนียมศรี

จ้างบริการรักษาความสะอาด
    


นายฐิติพันธ์ แก้วเมืองเพชร

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
    
นายนเรศ เปียยะบุตร

จ้างบริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    
นายจรรยา ประกิจ

จ้างบริการขับรถยนต์
    


นางสาวชัญญาภัทร รักษาดี

จ้างเหมาบริการงานนักวิชาการประมง


(โครงการเงินกู้ฯ)

    
นางสาวโกลัญญา พานเพชร

จ้างเหมาบริการงานนักวิชาการประมง


(โครงการเงินกู้ฯ)

    


นางสาวศดานันท์ ทรรพกาญจน์

จ้างเหมาบริการงานเจ้าพนักงานประมง


(โครงการเงินกู้ฯ)

    
นางสาวเจนจิรา นวลศรี

จ้างเหมาบริการงานเจ้าพนักงานประมง


(โครงการเงินกู้ฯ)

    
นายนัฏฐิติ เวียงสี

จ้างเหมาบริการงานเจ้าพนักงานประมง


(โครงการเงินกู้ฯ)

    
นายจักกฤต มีนา

จ้างเหมาบริการงานเจ้าพนักงานประมง


(โครงการเงินกู้ฯ)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

 ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ