สาธิต คำผง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี)
    


นักวิชาการประมงชำนาญการ


    
นักวิชาการประมงชำนาญการ


    
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


    
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


    
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


    
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


    


-ว่าง-

นักวิชาการประมง
    
-ว่าง-

นักวิชาการประมง
    


นางสาวดารณี คงกล้า

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางอิสรีย์ ศรีสมศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นางสาวณิชกมล แก้วเมืองเพชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    


นายชม เนียมศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเจริญ สองครณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสัญญา อินทราพงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนิรุทธ์ ศรีนวล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสนิท นิลเถื่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนงนุช เอมครุฑ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายองอาจ พุ่มจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวดวงใจ ฉัตทันต์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายโยธิน ปานรอด

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    
นายพีรยุทธ บุญโพธิ์

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวณัฐพร ทองตัน

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวศดานันท์ ทรรพกาญจน์

คนงานประมง (เงินทุนหมุนเวียน)
    


นางสาวโชติฌา ชุมผอม

ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ สวก.)
    
นางสาวชัญญาภัทร รักษาดี

ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ สวก.)
    
นายนเรศ เปียยะบุตร

จ้างบริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

 ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ