กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 3.1K | อ่าน: 11.7K

www4.fisheries.go.th/fishinspector

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1205#   กดส่ง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!


 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ

  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และสินค้าประมง และประสานให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กำกับ ควบคุม งานด้านสถานกักกันสัตว์น้ำและสถานที่พักซากสัตว์น้ำ และงานด่านตรวจสัตว์น้ำภายในประเทศ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
- ประสานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

 แผนที่กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ
Latitude:13.8455575   Longitude:100.5754877

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-16 09:56:00 น. (ลำดับที่: 155)