บุคลากรกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุง

หัวหน้ากลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
    


นางสาวพันทิวา ถนอมชัยสนิท


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวกมลชนก อุปริกธาติพงษ์


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายโอฬาร ทรงกิตติธรรม


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวทวินันท์ ดาบเงิน


(นักวิชาการประมง)
    
นายธีรยุทธ เกตเมือง


(นักวิชาการประมง)
    
นายวรัชญ์ สมสุขเจริญ


(นักวิชาการประมง)
    
นายอดิศรณ์ ปราบแทน


(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group