บุคลากร กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุง

หัวหน้ากลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
    


นางกมลชนก การัณย์สุข


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางชลัยรัตน์ ขำวารี


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวทวินันท์ ดาบเงิน


(นักวิชาการประมง)
    
นายธีรยุทธ เกตเมือง


(นักวิชาการประมง)
    
นายวรัชญ์ สมสุขเจริญ


(นักวิชาการประมง)
    
นายอดิศรณ์ ปราบแทน


(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวยุภา สุวัตถิกุล


(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

รายละเอียด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group    email  haz.fishimex@gmail.com  โทรศัพท์ TEL: 02-5612390  FAX FAX: 02-5612390
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6