บุคลากรกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
______________

หัวหน้ากลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
(นักวิชาการ)
    


นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุง


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวพันทิวา ถนอมชัยสนิท


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายโอฬาร ทรงกิตติธรรม


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวทวินันท์ ดาบเงิน


(นักวิชาการประมง)
    
นายธีรยุทร เกตเมือง


(นักวิชาการประมง)
    
นายวรัชญ์ สมสุขเจริญ


(นักวิชาการประมง)
    
นายอดิศรณ์ ปราบแทน


(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวนาฬิกา มูลเกตุ

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต Hazadrous Substances and Fishery Production Inputs Control Group