บุคลากรกลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ
นายเกรียงไกร จิรปีติกุล

หัวหน้ากลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุง


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวพันทิวา ถนอมชัยสนิท


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
ว่าที่ ร.ต.กิติกร จริยาคุณาพร


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวนภฤดี ยังจอก


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสินีนาฏ ศิริภูมิ


(นักวิชาการประมง)
    
นายวรัชญ์ สมสุขเจริญ


(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวสุภวันท์ ศรีสวัสดิ์


(นักวิชาการประมง)
    

Copyright © 2016-2020 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ