บุคลากรกลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ
นายเกรียงไกร จิรปีติกุล

หัวหน้ากลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุง


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวพันทิวา ถนอมชัยสนิท


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
ว่าที่ ร.ต.กิติกร จริยาคุณาพร


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวนภฤดี ยังจอก


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสินีนาฏ ศิริภูมิ


(นักวิชาการประมง)
    
นายวรัชญ์ สมสุขเจริญ


(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวสุภวันท์ ศรีสวัสดิ์


(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ