เกี่ยวกับวัตถุอันตราย

เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

 เผยเเพร่: 2020-11-09  |  อ่าน: 2,057 ครั้ง

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมง)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะอาหารสัตว์น้ำ)

แบบฟอร์มตอบข้อหารือวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมง

แบบฟอร์มตอบข้อหารือวัตถุอันตรายที่ไม่ใช้ทางการประมง

เช็คลิสคำขอวัตถุอันตราย

   1. คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

   2. คําขอใบแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

   3. คําขอการยื่นหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.และเคมีภัณฑ์ของวัตถุอันตราย

   4. คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (จุลินทรีย์)

   5. คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

   6. คําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

   7. คําขอต่ออายุใบอนุญาต

   8. คําขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ CERTIFICATE OF FREE SALE

   9. คําขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ HEALTH  CERTIFICATE

 10. คําขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย

 11. คําขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

 12. คําขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย

 13. คําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

 14. คําขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขอวัตถุอันตราย

   1. ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ( วอ. กปม.1)

   2. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ. กปม.3)

   3. คำขอต่ออายุใบแจ้งการดำเนิการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ. กปม. 4)

   4. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  (วอ. กษ. กปม. 3)

   5. คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  (วอ. กษ. กปม. 1)

   6. คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  (วอ. กษ. กปม. 4)

   7. คำขอต่ออายุใบอนุญาต  (วอ.9)

   8. คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย  (วอ.3)

   9. คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (วอ.1)

 10. คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย  (วอ.กษ.กปม. 5)

 11. คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7)

 12. คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย  (วอ.5)

แบบฟอร์มบันทึกการผลิต

เอกสารแนบในการแจ้งตรวจปล่อยวัตถุอันตราย

พิกัดวัตถุอันตราย

แถบสีวัตถุอันตราย

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ประกาศกรมประมง

 

วัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

 

คู่มือ

คู่มือเกี่ยวกับการแจ้งข้อเท็จจริง

 

คู่มือเกี่ยวกับการชำระเงินใบอนุญาตวัตถุอันตราย

 

คู่มือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย