ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

รายละเอียด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group    email  haz.fishimex@gmail.com  โทรศัพท์ TEL: 02-5612390  FAX FAX: 02-5612390
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6