กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กำลังปิดใน 30 วินาที แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1.7K | อ่าน: 4.6K

www4.fisheries.go.th/fishinggroundinspectionandcertificationgroup

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1247#   กดส่ง

 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 กลุ่มวิชาการ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม


 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

  กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 ห้อง701 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
Latitude:13.843923   Longitude:100.575496

Copyright © 2016-2020 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-07-25 14:01:00 น. (ลำดับที่: 211)