บุคลากรกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
นายสมชาย วิบุญพันธ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายไพรัชย์ เถาชาลีย์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวทัศวรรณ ขาวสีจาน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนพวรรณ เหมือนมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเฉลิม ภูศรีฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศรัณย์ธร ภูวนันเรืองขจร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวพิมพันธ์ ละดอกท่า

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวอาริญา แก้วกลม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายคมสุพิทย์ มหาวิจิตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ คำพล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพิรุณ จันทร์เทวี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวหทัยรัตน์ ญาณฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอังสมา อรัญถิตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฐิติกาญจน์ บู่สามสาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    


นายอรรถสิทธิ์ มีหวายหลึม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญจันทร์ ฝางคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิหค เขตรเขื่อน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 3
(พนักงานราชการ)
    
นายนิคม ขาวขำ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายภัทรพล สายเสน่ห์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายดุลยพร อ่อนศรี

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายวรกานต์ เบ็ญจมินทร์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

 กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 ห้อง701 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900