กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!

 แผนผัง   สถิติ  UIP 2.4K | PV 7.8K

www4.fisheries.go.th/fishinggroundinspectionandcertificationgroup กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
Latitude:13.843923   Longitude:100.575496

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-07-25 14:01:00 น. (ลำดับที่: 210)