หน้าที่และความรับผิดชอบ

 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2017-07-26  |   ข่าววันที่: 2017-07-26 |  อ่าน: 840 ครั้ง
 

ตามคำสั่งกรมประมงที่ ๘๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์ทะเลในแหล่งทำประมง เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์ทะเลให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมง เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • ดำเนินการวางแผน กำหนดแนวทาง และประมวลผลการรับรองการสุขอนามัยเรือประมง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล จำแนกชนิดและสถานะภาพของสัตว์ทะเลที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ
 • สำรวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่างตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้อ้างอิงของประเทศ
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของชนิดและสายพันธุ์สัตว์ทะเล
 • สนับสนุน ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 •  Hits 10 อันดับ
 • กรมประมง.. (1,164)  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม.. (841) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (840) เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท.. (781) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ .. (750) โครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต.. (531) ขั้นตอนขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (512) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสตูล.. (510) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ.. (506) ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค.. (482)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

   กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900