กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


https://www4.fisheries.go.th/fishinspector

RSS-กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

   09 มิ.ย. 2566  ศทส.  รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (จ้ำงเหมำบริกำร) จำนวน 1 ตำแหน่ง..    08 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน และงานซ่อมแซมบ่อ HQ ล่าง แตก จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (170) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..  อ่านทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

รายละเอียดกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

ที่อยู่  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group

 

เบอร์โทรศัพท์  TEL: 02-5612390

FAX  FAX: 02-5612390

email  haz.fishimex@gmail.com

รายละเอียด  กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุม วัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ในทางการประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบการใช้วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  5. ประสาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง กับหน่วยงานที่เกี่ยวภายในกรมประมง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง และการควบคุมเคลื่อนย้ายวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  8. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการดำเนินคดี การร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  9. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนที่..คลิก แผนที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6