กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 3.3K | อ่าน: 12.6K

www4.fisheries.go.th/fishinspector

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1205#   กดส่ง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

 กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงตรัง

 ด่านตรวจประมงตราด

 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ด่านตรวจประมงนครพนม

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ด่านตรวจประมงระนอง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสะเดา

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​


ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และสินค้าประมง และประสานให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กำกับ ควบคุม งานด้านสถานกักกันสัตว์น้ำและสถานที่พักซากสัตว์น้ำ และงานด่านตรวจสัตว์น้ำภายในประเทศ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
- ประสานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

 แผนที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
Latitude:13.8455575   Longitude:100.5754877