กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 3.2K | อ่าน: 10.1K

www4.fisheries.go.th/fishinspector

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1205#   กดส่ง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)


ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!


 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ

  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และสินค้าประมง และประสานให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กำกับ ควบคุม งานด้านสถานกักกันสัตว์น้ำและสถานที่พักซากสัตว์น้ำ และงานด่านตรวจสัตว์น้ำภายในประเทศ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
- ประสานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

 แผนที่กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ
Latitude:13.8455575   Longitude:100.5754877

Copyright © 2016-2019 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-16 09:56:00 น. (ลำดับที่: 154)