กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตhttps://www4.fisheries.go.th/fishinspector


   21 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    20 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..  อ่านทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group

 

  TEL: 02-5612390

  FAX: 02-5612390

  haz.fishimex@gmail.com

  กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุม วัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ในทางการประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบการใช้วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  5. ประสาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง กับหน่วยงานที่เกี่ยวภายในกรมประมง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง และการควบคุมเคลื่อนย้ายวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  8. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการดำเนินคดี การร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  9. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 แผนที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง