กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 แผนผัง   สถิติ  UIP 5.3K | PV 22.1K

https://www4.fisheries.go.th/fishinspector

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

 กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ด่านตรวจประมงกระบี่

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชุมพร

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงตรัง

 ด่านตรวจประมงตราด

 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจประมงนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ด่านตรวจประมงระนอง

 ด่านตรวจประมงระยอง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group

 

  กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุม วัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ในทางการประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบการใช้วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  5. ประสาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง กับหน่วยงานที่เกี่ยวภายในกรมประมง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง และการควบคุมเคลื่อนย้ายวัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  8. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการดำเนินคดี การร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
  9. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 แผนที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
Latitude:13.8455575   Longitude:100.5754877