ฐานข้อมูลจังหวัดเชียงรายสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

อำเภอ ชื่อฟาร์ม/ชื่อ-สกุล/ผู้ประกอบการ ปะเภทอนุญาต
สถานที่เพาะพันธุ์จระเข้ สถานที่ค้า สถานที่ครอบครอง
พาน บริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด
นายธวัชชัย แสนศิริ
1 1 1
แม่สาย นายพิชยา อินชัย 1    
แม่สรวย นายทักษชัย ติวรรณะ   1  
แม่สาย นางสาวสุกัญญา เวียงแสนภู     1
แม่สาย นายอนาวิน เมกากู่     1
แม่สาย  นายพิวัฒน์ สุรินเปา     1
เมืองเชียงราย นายมนู โชติกะพุกกะนะ     1
เมืองเชียงราย  นายมโนเสฏฐ์ รังสีโสภิต     1
เมืองเชียงราย บริษัทท็อป นอร์ทโลจิสติกส์ จำกัด     1
เมืองเชียงราย นายศักดา สมสุขเจริญ     1
ดอยหลวง นางสาววันนิดา วิชาเร็ว     1
เวียงป่าเป้า  นายอุ่นเรือน ไชยศรีสวัสดิ์     1
จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ปี จำนวนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ(ราย) พื้นที่ฟาร์ม (ไร่) จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมิน ปี 61 พื้นที่ฟาร์ม
(ไร่)
ที่ยื่นขอใหม่
ปี 62
พื้นที่ฟาร์ม
(ไร่)
2561 100 200 10 14.93 - -
2562 30 60 - - 17 11.24
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
ลำดับ อำเภอ GAP ปลานิล Gap ปลาอื่นๆ GAP จระเข้ GAP กุ้ง GAP กบ Safety Level
ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง
1 เวียงชัย   23 1 1               52
2 พญาเม็งราย                       81
3 เมือง   3                   20
4 ป่าแดด   3   2       1        
5 เทิง   7               30    
6 ขุนตาล                       82
7 แม่สรวย                        
8 เวียงป่าเป้า                        
9 พาน 1 401     1 1           163
10 แม่ลาว   3                   14
11 เชียงของ                       9
12 เวียงแก่น                        
13 แม่สาย 2 2                   5
14 แม่ฟ้าหลวง                        
15 เชียงแสน   38                    
16 ดอยหลวง                        
17 แม่จัน   4   1               7
18 เวียงเชียงรุ้ง                       13
รวม 3 484 1 4 1 1 0 1 0 30 0 446
รวมทั้งหมด 487 5 2 1 30 446
525

 

 

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง
1 ขุนตาล 2
2 เชียงของ 6
3 เชียงแสน 6
4 เทิง 1
5 พญาเม็งราย 6
6 พาน 31
7 เมืองเชียงราย 5
8 แม่จัน 6
9 แม่ลาว 3
10 แม่สรวย 1
11 แม่สาย 1
12 เวียงแก่น 2
13 เวียงชัย 2
14 เวียงเชียงรุ้ง 6
15 เวียงป่าเป้า 1

 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย

 

 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
1 เชียงของ 1
2 เทิง 1
3 ป่าแดด 1
4 พาน 4
5 เมืองเชียงราย 3
6 แม่สาย 1
7 เวียงชัย 1
8 เวียงเชียงรุ้ง 1
รวมทั้งหมด 13

 

รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย        
ลำดับ ชื่อองค์กร ด้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ระบุ(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
1 กลุ่มอนุรักษ์ปลาบ้านห้วยบง หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 9 นํ้าจืด ทานตะวัน พาน เชียงราย อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
2 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อซ๊เมนต์บ้านปงบน เพาะเลี้ยง ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เลี้ยงปลาในบ่อซ๊เมนต์
3 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านเวียงใต้ นํ้าจืด เวียง เทิง เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
4 สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง จังหวัดเชียงราย นํ้าจืด เวียง เชียงของ เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำอิง
5 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองสี่แจ่ง เพาะเลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย การเลี้ยงปลานิล
6 กลุ่มเลี้ยงปลาชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลโรงช้าง นํ้าจืด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย การเลี้ยงปลาน้ำจืด
7 กลุ่มเลี้ยงปลาชาวนาโป่งฮึ้ง หมู่2 นํ้าจืด ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
8 ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านป่าแหย่ง หมู่ 6 นํ้าจืด ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
9 สหกรณ์ประมงพานจำกัด เพาะเลี้ยง สันติสุข พาน เชียงราย เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
10 เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคเหนือ แปรรูป สันติสุข พาน เชียงราย ผลิภัณฑ์ปลานำจืดต่างๆ เช่นปลาเผา ปลาแดดเดียว ปลาส้ม น้ำพริก ฯลฯ
11 วังปลาจาด นํ้าจืด แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
12 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองหลวง นํ้าจืด เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
13 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หมู่ ๕ บ้านสันป่ง นํ้าจืด ทานตะวัน พาน เชียงราย อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย  
       
ชื่อท่าเทียบเรือ ระยะทาง (ก.ม.) ระยะเวลา(ขาขึ้น) ระยะเวลา(ขาล่อง)
สามเหลี่ยมทองคํา 10 40 – 50 นาที 20 – 30 นาที
ท่าเรือเชียงแสน 0 0 0
ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน 6 45 นาที 25 นาที
ท่าเรือเชียงของ 58 4 ชั่วโมง 2.5 – 3 ชั่วโมง

 

ท่าเทียบเรือ

ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherox spp.) จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
(ราย)
จำนวนกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
(ตัว)
1 เทิง 39 8,947
2 ขุนตาล 27 3,676
3 เวียงชัย 34 34,846
4 พญาเม็งราย 14 1,262
5 แม่สรวย 67 8,594
6 เวียงป่าเป้า 44 20,693
7 เชียงของ 32 3,516
8 เวียงแก่น 5 270
9 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,511
10 เชียงแสน 8 6,926
11 ดอยหลวง 1 1,000
12 เมือง 186 214,493
13 ป่าแดด 4 794
14 แม่จัน 29 19,973
15 แม่สาย 16 90,571
16 แม่ฟ้าหลวง 0 0
รวมทั้งหมด 524 417,072

 

ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherox spp.) จังหวัดเชียงราย

ประกาศประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ ประเภท/ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓๕ ๓๐๙ ง พิเศษ ๐๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓๔ ๑๒๒ ง พิเศษ ๐๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓๓ ๒๔๔ ง พิเศษ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓
 
   
 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย                      
ชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด หน่วยงาน lat* long* ชื่ออาคาร เลขที่ ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย 19.926761 99.865577 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419   6 - ริมกก เมือง เชียงราย 57100
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเวียงชัย 19.883132 99.932595 ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย -   - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเชียงของ 20.26109 100.406276 ที่ว่าการอำเภอเชียงของ 122   12   เวียง เชียงของ เชียงราย 57140
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเทิง 19.685489 100.193714 ที่ว่าการอำเภอเทิง         เวียง เทิง เชียงราย 57160
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอพาน 19.553827 99.740497 ที่ว่าการอำเภอพาน         เมืองพาน พาน เชียงราย 57120
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอป่าแดด 19.504204 99.992856 ที่ว่าการอำเภอป่าแดด     11   ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอแม่จัน 20.146694 99.853501 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน       เชียงราย-แม่สาย แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน 20.275222 100.088133 ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน     2   เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอแม่สาย 20.428082 99.88327 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 207   10   เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย 19.65644 99.542484 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย         แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 20.01274 100.05621 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง       ถ.กรป.กลาง ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57350
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย) 19.85159 99.94036 ตึกอำนวยการ 147   6   เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
กองบริหารจัดการด้านการประมง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) 20.28440 100.07813 ตึกอำนวยการ 228   6   เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
สำนักงานเลขานุการกรม สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 19.851153 99.940535 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 271   6   เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย (ศูนย์จักรกล) 19.851722 99.945538 ตึกอำนวยการ 259   6   เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210

 

ที่ตั้งใน Google Map 

ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ปี 2562
ที่ ชนิด ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(บาท) หมายเหตุ
1 ปลานิล       14,087.40        714,793,675  ทุกอำเภอ (ส่วนใหญ่จากอำเภอพาน และเชียงแสน) 
2 ปลาดุก         4,473.40        205,776,400  ทุกอำเภอ (ส่วนใหญ่จากอำเภอพาน) 
3 กุ้งก้ามกราม           135.20          47,320,000  จากอำเภอเทิงและแม่จัน 
4 ปลากะพง             50.00           8,250,000  จากอำเภอป่าแดด 
5 กบ             50.00           6,000,000  จากอำเภอเทิง, อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย 
  รวม      18,796.00       982,140,075  
         
ปริมาณลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ปี 2562
ที่ ชนิด  จำนวน(ล้านตัว)   มูลค่า(บาท)   แหล่งผลิต 
1 ลูกพันธุ์ปลานิล             60.00      18,000,000.00 แหล่งผลิตลูกพันธุ์อำเภอพานและอำเภอแม่สาย
2 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ           100.00      20,000,000.00 แหล่งผลิตลูกพันธุ์อำเภอเวียงชัย
  รวม          160.00     38,000,000.00  
การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1 เชียงของ 4
2 เทิง 1
3 พญาเม็งราย 3
4 เมืองเชียงราย 1
5 เวียงเชียงรุ้ง 1
ผลรวมทั้งหมด 10

 

การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย

 

 

รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย (ศูนย์หลัก แลศูนย์เครือข่ายด้านประมง) ปี 2563
ลำดับที่ กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเด่นด้านประมง ประเภท ศพก. ชื่อ - สกุล ที่ตั้ง
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
อำเภอพาน
1 นาข้าว/เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.หลัก นายหนุ่ย อังกินันท์ 94 4 หัวง้ม
2 ปลากัด/กบ/ผักไฮโดรโดยใช้น้ำจากเลี้ยงปลา ศพก.เครือข่าย (1:1) นายอำพล เวียงสิมา 37/1 14 ป่าหุ่ง
3 เพาะพันธุ์ปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจำนงค์ บุญเลิศ 732 14 เมืองพาน
4 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจันทร์ ศรีดี 129 3 เจริญเมือง
5 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางณพิชญ์ พรมเทพ 96 4 แม่อ้อ
6 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายพงศกร อุปละ 323 16 แม่อ้อ
7 การเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์/การเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายชำนาญ บุญเลิศ 732 14 เมืองพาน
อำเภอแม่ลาว
1 นาข้าว/เลี้ยงปลาทั่วไป ศพก.หลัก นายมานัส ไชยรัตน์ 112 3 จอมหมอกแก้ว
2 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายไสว  ไชยรัตน์ 117 3 จอมหมอกแก้ว
3 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจันทร์ตุ้ย  อินต๊ะชัย 31 3 บัวสลี
4 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสาวิตร แสนใส 93 1 ป่าก่อดำ
5 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นางรัชนี จุมปูจักร 312 11 จอมหมอกแก้ว
6 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายปุย โปทาอุด 4 6 ดงมะดะ
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ 58 2 ป่าก่อดำ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
1 การเลี้ยงกบ/การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายเชิดขัย แสงสุข 155 2 ทุ่งก่อ
2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายเฉลิมชัย คำจ้อย 145 8 ทุ่งก่อ
3 การเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน/การเพาะกบ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมัย สาวงษา 4 3 ดงมหาวัน
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายหมั้น ถาคำ 49 10 ป่าซาง
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายบุญชวน มะลัยโย 91 1 ดงมหาวัน
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสิงห์คำ วันดี 94 3 ทุ่งก่อ
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางสมศรี สาวงษา 67 6 ทุ่งก่อ
อำเภอเมืองเชียงราย
1 การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายสมชาติ วรรณคำ 135 18 เมืองเชียงราย
2 การเลี้ยงกบ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายรัชชานนท์ ยอดคำวัง 40 15 แม่ข้าวต้ม
3 การเลี้ยงกบ/การเลี้ยงปลาหมอ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว 227 10 ท่าสาย
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางอำพร เชื้อเจ็ดตน 8 6 นางแล
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน/การแปรรูป/การเพาะพันธุ์กบ ศพก.เครือข่าย (5:1) นส.นำพา ขัติกันทา 187 3 ท่าสาย
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางทรงพร คำพุธ 138 7 ห้วยสัก
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน/การเลี้ยงปลาในนาข้าว ศพก.เครือข่าย (5:1) นายมาณพ สุระพงษ์ทวี 70 25 ห้วยสัก
อำเภอป่าแดด
1 การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายบุญปั๋น บุญใส่ 174 6 ป่าแดด
2 การเลี้ยงกบ/การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายศรียนต์ บุผานัน 121 1 สันมะค่า
3 การเลี้ยงปลากะพงขาว/นวัตกรรมการเลี้ยงปลาหนาแน่นสูง ศพก.เครือข่าย (5:1) นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ๒๒๒ ป่าแงะ
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายวินัย มาฟู 94 8 โรงช้าง
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายศักรินทร์ ทาก๋อง 17 3 สันมะค่า
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายบัณทิต ใสคำฟู 40 1 สันมะค่า
7 การเลี้ยงปลาแบบหนาแน่นสูง ศพก.เครือข่าย (5:1) นางณหทัย กฤติวารี ๑๒๒ ป่าแงะ
อำเภอขุนตาล
1 การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายพร พาเนตร 46 18 ต้า
2 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายประสิทธิ์ รักพ่อ 106 15 ต้า
3 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายดวงแก้ว  สุระรินทร์ 46 18 ต้า
4 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นางสิดาพร สมคะเน 135 2 ป่าตาล
5 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุนทร พรมโลก 65 3 ยางฮอม
6 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอนุรัตน์ รักประชา 109 12 ป่าตาล
7 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายประสิทธิ์ รักพ่อ *กำลังหารายใหม่แทน 106 15 ต้า
อำเภอเทิง
1 การเลี้ยงปลานิล/กบนา ศพก.หลัก นายอ๊อด แสงแก้ว 44 23 งิ้ว
2 การเลี้ยงปลาในนาข้าว ศพก.เครือข่าย (1:1) นายธนโชติ การินทา 92 2 หนองแรด
3 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายธัชชัย  ทูคำมี 210 12 เวียง
4 การปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทิ้ง กลมสร้อย 104 4 เชียงเคี่ยน
5 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) น.ส.สุภาพรรณ วงศ์มูล 210 5 ศรีดอนไชย
6 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุพจน์ ใจคำ 81 4 งิ้ว
7 การแปรรูปสัตว์น้ำ/การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ศพก.เครือข่าย (5:1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซาน   5 ศรีดอนชัย
อำเภอเวียงชัย
1 การเลี้ยงปลาดุก/ปลาหมอ ศพก.หลัก นายทวี ชาวสวน 189 9 เวียงเหนือ
2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายศรายุทธ นามเมือง 88 5 เมืองชุม
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายคำสิงห์ วงษ์งาม 189 9 เวียงเหนือ
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทวี ดอนแสนเทพ 57 17 ดอนศิลา
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายธีระชัย สายสุยา 43 9 เวียงชัย
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอำนวย จุ่มดี 157 12 ผางาม
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมชาย ลายลีลา 141 16 เวียงชัย
อำเภอพญาเม็งราย
1 การเลี้ยงปลานิล ศพก.หลัก นายฐานุวัฒน์ ทองคง 113 4 แม่ต๋ำ
2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายบุญแผง ปัญโญแก้ว 172 14 ไม้ยา
3 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน/การเพาะเลี้ยงกบนา ศพก.เครือข่าย (5:1) นางขนิษฐา  มะโนสมบัติ 104 1 เม็งราย
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทรงธรรม กุณวงค์ 325 11 แม่เปา
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเสาร์คำ สายธิวงค์ 35 19 แม่เปา
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมชาย อภัยกาวี 42 4 ไม้ยา
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมชาย ยอดยา 135 13 ไม้ยา
อำเภอดอยหลวง
1 การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก ศพก.หลัก นายยุคลธร สุเมธา 69 12 โชคชัย
2 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (1:1) นางบัวหัน ใจรัตน์ 11 3 หนองป่าก่อ
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางพัชราภรณ์  อัศวภูมิ 38 6 ปงหลวง
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอานนท์ สืบพลาย 173 5 ปงน้อย
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายหนูพาร ธนูรักษ์ 282 2 หนองป่าก่อ
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางนิตยา ตาชุมภู 44 2 โชคชัย
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเต็ม มีดี 172 3 หนองป่าก่อ
อำเภอเชียงแสน
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายธนานุวัฒน์ จันฟอง 303 9 ศรีดอนมูล
2 การเลี้ยงปลาในนาข้าว ศพก.เครือข่าย (1:1) นางสาวณารันฑา ณวรากุล 116/1 5 ศรีดอนมูล
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมจิตร  เกษรพรม 50/1 3 โยนก
4 การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางชฎาพร ออนเขียว 34/2 3 โยนก
5 การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายบุญเป็ง มูลงาม  33/1 4 โยนก
6 การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจำเริญ ปันดอน 43 9 โยนก
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายรุ่งเรือง สุเรียมษา 6 11 ป่าสัก
อำเภอแม่สาย
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายธนดล มหาพรม 180/1 7 เกาะช้าง
2 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (1:1) นางกัลยา จันซางเพ็ญ 530 9 เวียงปางคำ
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายธีระพันธ์ ปวงศักดิ์ 72/1 4 บ้านด้าย
4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายลือชัย ปวงคำ 34/2 3 ห้วยไคร้
5 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสิงห์ทอง จีระยา 33/1 4 บ้านด้าย
6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายถวิล สุริยะ 43 9 โป่งงาม
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางมาลี ปวงศักดิ์ 309 4 บ้านด้าย
อำเภอเชียงของ
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายประสงค์ วงศ์งาม 249 11 สถาน
2 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายประสงค์ ธรรมวงศ์ 5/3 1 ริมโขง
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมเพชร ยงยืน   2 4 เวียง
4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอิ่นคำ วิชา 138/1 9 ศรีดอนชัย
5 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมเพชร  ทะชัย 24/3. 3 ครึ่ง
6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมปอง  สงค์โข 289 16 ห้วยซ้อ
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสวัส พรมน้อย 24./3 3 ครึ่ง
อำเภอเวียงแก่น
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายสมศักดิ์ บุญยวง 23 5 ม่วงยาย
2 การเลี้ยงปลาดุกเทศ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายสภาพร บุดดี 3 5 หล่ายงาว
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอำนวย อินเทพ 16/2 1 หล่ายงาว
4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายตา แสงงาม 2 1 ปอ
5 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายศิวาวุธ ถาวงค์ 11 12 ท่าข้าม
6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสถิตย์ แก้วสุข 112/2 5 ท่าข้าม
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมบัติ บุดดี 31./1 6 หล่ายงาว
อำเภอแม่จัน
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก นายถนัด ปัญญา 95 2 ศรีค้ำ
2 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ศพก.เครือข่าย (1:1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านสันสลีหลวง 288 4 ศรีค้ำ
3 การเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุรชัย วตะผาบ 265 11 แม่จัน
4 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมศักดิ์ จักรแก้ว 59 11 ท่าข้าวเปลือก
5 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทองศุกร์ กันแก้ว 79 10 จันจว้าใต้
6 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายประเสริฐ อุประ 67 5 แม่ไร่
7 การเพาะพันธุ์ปลา ศพก.เครือข่าย (5:1) นางเกศินี พรมแจ้ 153 6 ป่าซาง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก นายสุนันต์ทา แซ่บู้ 100/2 12 แม่ฟ้าหลวง
2 การเลี้ยงปลาในบ่อพลวง ศพก.เครือข่าย (1:1) นายเกษม จึงพิชาญวณิชย์ 920/4 7 แม่ฟ้าหลวง
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเจษฎา เผอเมี้ยะ 337 10 แม่สลองใน
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสาม นามปิ่น 542/ช 1 เทอดไทย
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายรัฐพล จรูญโกมลศิริ 1 6 แม่ฟ้าหลวง
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเพียนริศ นามวงค์ 53 1 เทอดไทย
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุรชาติ โสภณสุขสันต์ 8./1 6 แม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่สรวย
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก จสอ.นิกร บุญชัย 25 5 เจดีย์หลวง
2 การเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์/การเพาะเลี้ยงหอยขม/กุ้งก้ามกราม ศพก.เครือข่าย (1:1) นางสาวปิยนันท์ คำจีนะ 60 11 แม่สรวย
3 การเพาะพันธุ์ปลา/การสร้างอาหารธรรมชาติ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมทิน ดวงแก้ว 22 10 แม่พริก
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเสวียณ อินทวี 77 2 แม่พริก
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) น.ส.ปิยะนันท์ คำจีระ 60 11 แม่สรวย
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางบุษบา ธรรมจักร 17 5 ท่าก๊อ
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายคมสัน ดวงแก้ว 22 10 แม่พริก
อำเภอเวียงป่าเป้า
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก นายสันต์ณรงค์ วีระชาติ 201 7 เวียงกาหลง
2 การเลี้ยงปลาในบ่อ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายอ้าย เดชวงค์ยา 103 7 เวียงกาหลง
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเพชร พรมแดง 179/1 7 เวียง
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอ้าย  เดชวงค์ยา 103 7 เวียงกาหลง
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายไพรัตน์ บุญธรรม 36 1 เวียง
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอินถา สมตา 26./1 3 บ้านโป่ง
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายพัฒนวัตน์ อย่างเจริญ 259 1 แม่เจดีย์
จำนวนประมงอาสา ตั้งแต่ ปี 2554-2561              
ลำดับที่ อำเภอ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
1 เวียงเชียงรุ้ง 1   2     5 3 3
2 เชียงแสน 1   3       3  
3 เทิง 2 2 2       1  
4 ป่าแดด 6             1
5 พาน 2 2 9       3  
6 แม่จัน 4 2         3 3
7 ขุนตาล           5 2 4
8 เวียงแก่น 3         5   1
9 เวียงชัย 1 1 1       1 1
10 ดอยหลวง           5   3
11 พญาเม็งราย     2   30   2 2
12 เมืองเชียงราย   3       8 3 3
13 แม่สรวย 1 1 3       3 3
14 แม่สาย   3 1     2 3 3
15 แม่ลาว                
16 แม่ฟ้าหลวง                
17 เชียงของ     2 30     3 3
18 เวียงป่าเป้า                
รวมทั้งหมด 21 14 25 30 30 30 30 30
ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ ที่ตั้ง
1 ตลาดล้านเมือง 51 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
2 ตลาดนำสวัสดิ์ ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
3 ตลาดพบโชคแม่กรณ์  298 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
     
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนบ่อ เนื้อที่ และ ปริมาณสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ ปี 2562
จังหวัดเชียงราย
อำเภอ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปริมาณการจับสัตว์น้ำ  มูลค่า 
จำนวนครัวเรือน จำนวนบ่อ เนื้อที่ (ไร่) (กิโลกรัม) (บาท)
ยอดรวม        22,509.00  37,731.00  41,545.00         34,269,554.00  1,736,385,830.00
1. พาน               2,156         3,964   10,008.00               15,512,400          791,132,400
2. เมืองเชียงราย               2,137         3,656     3,693.00                 3,508,350          168,400,800
3. เชียงของ               2,015         3,519     1,966.00                   912,224            45,611,200
4. เทิง               2,219         3,321     3,899.00                 2,027,480          101,374,000
5. เชียงแสน               1,814         2,913     4,577.00                 4,119,300          218,322,900
6. แม่จัน               1,602         2,416     2,771.00                 1,745,730            85,540,770
7. เวียงชัย                 797         1,248     1,465.00                 1,435,700            71,785,000
8. พญาเม็งราย               1,933         2,515     3,034.00                 1,213,600            59,466,400
9. แม่สาย                 631           784     1,731.00                   900,120            50,406,720
10. ป่าแดด               1,014         1,814     1,620.00                   803,520            40,176,000
11. ดอยหลวง               1,089         1,742     1,513.00                   347,990            17,051,510
12. ขุนตาล               1,671         2,331     1,832.00                   659,520            32,976,000
13. เวียงเชียงรุ้ง               1,225         4,617     1,582.00                   569,520            28,476,000
14. เวียงแก่น                 423           743       537.00                   123,510             6,175,500
15. แม่สรวย                 816         1,087       657.00                   151,110             7,404,390
16. แม่ลาว                 346           403       244.00                   112,240             5,724,240
17. เวียงป่าเป้า                 429           466       367.00                   117,440             5,872,000
18. แม่ฟ้าหลวง                 192           192         49.00                      9,800                490,000

 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนบ่อ เนื้อที่ และ ปริมาณสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ ปี 2562  จังหวัดเชียงราย

 

จำนวนสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำแนกตามชนิดของสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย     ( กิโลกรัม )  
  รวม ปลานิล ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน ปลาไน ปลาหมอ ปลาสลิด กุ้งก้ามกราม อื่น ๆ
รวม(กิโลกรัม)      4,564,070      914,370       591,970      753,320      179,940      284,670      253,440    144,720     107,900        1,210    1,332,530
มูลค่า (บาท)  239,887,840  45,718,500   26,638,650  35,406,040  12,595,800  28,467,000  12,672,000  9,406,800  8,632,000    387,200  59,963,850
ราคาฉลี่ย/กก.            52.56         50.00          45.00          47.00          70.00        100.00          50.00        65.00        80.00      320.00          45.00
เมืองเชียงราย        379,310       128,870         28,300         83,070         25,940         16,220         18,940       16,150         2,970           150         58,700
เวียงชัย        428,800        89,080         44,630         62,870         12,510         38,490         42,530       12,810       19,810           760       105,310
เชียงของ        345,280        79,360         29,470         71,940         11,860         26,770         21,750       12,460         2,320           89,350
เทิง        453,840        76,100         56,770         64,480         11,880         36,710         36,550       30,600         2,420           190       138,140
พาน        334,650        78,700         29,450         67,490         14,520         23,590         26,210         7,730         8,170           78,790
ป่าแดด        204,740        51,650         44,370         31,610          9,560          9,210          6,830         4,640         3,980           42,890
แม่จัน        284,330        57,400         39,510         57,860         16,000          9,370          8,330         9,870         1,840           84,150
เชียงแสน        430,300        79,160         50,090         58,550         10,780         26,020         21,610         9,280       31,650         143,160
แม่สาย        222,750        26,560         54,110         37,760         11,120          5,410         28,360         5,010         9,100           110         45,210
แม่สรวย        128,740        24,730         10,840         18,880          3,550          7,840          8,130         1,360       17,680           35,730
เวียงป่าเป้า        115,330        20,790         27,010         17,490          3,510          2,750          4,020         1,170             38,590
พญาเม็งราย        214,860        62,640         34,140         27,680          1,830          1,710          1,530         1,680             83,650
เวียงแก่น        214,700        20,820         25,950         25,860         10,030         19,040          9,270         4,960         2,690           96,080
ขุนตาล        186,340        37,710         30,730         34,820          5,650          9,050          3,260         7,120           540           57,460
แม่ฟ้าหลวง            8,540            990           1,290           1,300          1,040          1,410             410           440               1,660
แม่ลาว        144,260        12,870         21,860         26,830          4,770          3,830             750         2,040             71,310
เวียงเชียงรุ้ง        195,040        36,580         32,380         33,260          4,730          7,530          1,810         4,530             74,220
ดอยหลวง        272,260        30,360         31,070         31,570         20,660         39,720         13,150       12,870         4,730           88,130

 

จำนวนสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำแนกตามชนิดของสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย

สรุปข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย
เดือน  มกราคม 2563
ข้อมูลการนำเข้า จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (กก.) จำนวน (ตัว) มูลค่า (บาท)
1 ไม่มี   0 0
รวม 0 0 0
ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
         
ข้อมูลการส่งออก จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (กก.) จำนวน (ตัว) มูลค่า (บาท)
1  ปลานิล มีชีวิต         50,716.00          189,864.00    2,792,530.00
2  ปลาดุก มีชีวิต         34,190.00          170,750.00    1,568,150.00
3  ปลาไน มีชีวิต            100.00               100.00         8,000.00
4  ปลาไหลนา มีชีวิต            200.00             1,000.00        20,000.00
5  ปลากดเหลือง มีชีวิต            600.00             3,000.00        64,000.00
6  ปลาทูแช่แข็ง            920.00             5,840.00        36,000.00
7  ปลาสวาย แช่เย็น          7,650.00            15,300.00      385,750.00
8  ปลาไน แช่เย็น          4,780.00            13,190.00      217,950.00
9  ปลายี่สกเทศ แช่เย็น         11,130.00            22,260.00      473,450.00
10  ปลาตะเพียน แช่เย็น            700.00             1,400.00        34,500.00
11  ปลานวลจันทร์น้ำจืด แช่เย็น          3,000.00             6,000.00      105,000.00
12  ปลากะตัก         27,300.00                     -      2,074,800.00
13  หอยแครง มีชีวิต            725.00            29,000.00        99,025.00
14  กบ มีชีวิต          1,700.00             7,900.00      143,000.00
15  กุ้งฝอย มีชีวิต              60.00                     -           9,000.00
16  กุ้งก้ามกราม มีชีวิต          5,750.00          146,000.00    1,315,000.00
17  กุ้งก้ามกราม แช่เย็น          3,704.50          114,950.00      653,450.00
18  กุ้งขาว แช่เย็น         12,475.00          862,200.00    1,540,550.00
19  หมีกกล้วย แช่เย็น          2,770.00            52,850.00      414,150.00
20  หมีกหอม แช่เย็น              30.00               750.00         6,000.00
21  ปลาบู่ มีชีวิต            400.00             1,600.00        60,000.00
22  ปลาหมึกสาย              18.00               450.00         2,970.00
23  ปูม้า แช่แข็ง            122.00               488.00        19,840.00
24  ปลากราย แช่เย็น            200.00               400.00        16,000.00
25  หมีกกล้วยยักษ์ แช่เย็น              10.00                     -           1,400.00
26  ปลาสวาย แล่เป็นชิ้น แช่แข็ง          3,720.00                     -        149,200.00
27  ปลาจะละเม็ดขาว แช่เย็น            120.00               600.00        33,000.00
28  ปลาดาบเงิน แช่เย็น            120.00                     -          12,000.00
29  ปลาทรายแดง แช่เย็น            430.00             2,150.00        28,800.00
30  หมึกกล้วย แช่แข็ง          3,330.00            14,750.00      213,300.00
31  ปลากระพงขาว          1,300.00             1,300.00        91,000.00
32  ปลาแซลมอน แช่เย็น              80.00                 40.00        20,000.00
33  ปูลาย แช่เย็น            120.00               360.00        18,000.00
34  กระเพาะปลากะพงขาว ตากแห้ง          1,541.00                     -        847,550.00
35  ปลาจะละเม็ดดำ แช่แข็ง            378.00             1,134.00        26,460.00
36  ปลาดอกหมากกระโดง แช่แข็ง            720.00             7,200.00        21,600.00
37  ปลาดาบเงิน แช่แข็ง            550.00             1,100.00        19,800.00
38  ปลาทรายแดง แช่แข็ง          1,000.00             5,000.00        40,000.00
39  ปลาแป้นแก้ว แช่แข็ง            450.00             4,500.00        11,250.00
40  ปลาดอกหมากกระโดง แช่เย็น            120.00             1,200.00        12,000.00
41  ปลาโอลาย แช่เย็น            110.00               220.00         4,950.00
42  หอยแมลงภู่            140.00                     -           3,920.00
43  ปลาสังกะวาด          1,110.00                     -          49,950.00
44  ปลาทูลัง แช่เย็น            400.00             2,800.00        18,000.00
45  ปลานิล แช่เย็น            900.00             1,800.00        36,000.00
46  ปลาสีกุนตาพอง แช่เย็น            140.00               560.00         5,600.00
47  หอยนางรม แช่เย็น            100.00             4,000.00         6,000.00
48  หอยหลอด แช่แข็ง          1,350.00            27,000.00        40,500.00
49  หอยลาย แช่เย็น              50.00             2,000.00         4,000.00
50  ปลาซาบะ แช่แข็ง            600.00             2,400.00        12,000.00
51  ปลาเก๋า แช่เย็น            120.00               240.00         9,600.00
52  ปลาช่อนทะเล แช่แข็ง            860.00             3,440.00        25,800.00
53  ปลาเทพา มีชีวิต            300.00                 10.00        48,000.00
54  ปลาเทโพ มีชีวิต            300.00                 10.00        10,000.00
55  ปลาไทเกอร์ซูเวลโนส มีชีวิต            600.00                 20.00        56,000.00
56  ปลาเรดเทลแคทฟิช มีชีวิต            600.00                 20.00      100,000.00
57  ปลาสวาย มีชีวิต              50.00                 10.00         5,000.00
58  ปลาไส้ตัน แช่แข็ง            340.00             6,800.00        10,200.00
59  ปลาซาร์ดีน (ปลากระป๋อง)          3,487.50                     -        321,420.00
60  ปลาซาบะ (ปลากระป๋อง)          1,305.00                     -          76,230.00
61  ปลาทูแขก (ปลากระป๋อง)              54.00                     -          11,130.00
62  น้ำปลา (ปลากะตัก)          29,600.40                     -        837,568.17
63  ซอสหอยนางรม          2,898.00                     -        185,320.00
64  กะปิ            523.50                     -          55,620.00
65  น้ำปลาร้า          2,016.00                     -          79,170.00
66  ลูกปลานิล                  -              76,700.00        44,950.00
67  ลูกปลาดุก                  -              24,900.00        44,950.00
68  ลูกปลายี่สกเทศ                  -              15,300.00         7,650.00
69  ลูกปลาตะเพียน                  -               3,000.00         1,500.00
รวมทั้งหมด 231,183.90 1,855,856.00 15,715,503.17
ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)    
         
ข้อมูลสินค้านำผ่าน จังหวัดเชียงราย      
ลำดับที่ ชนิดสัตว์น้ำ ข้อมูลสินค้านำผ่าน มกราคม 2563  
ปริมาณ (KG) มูลค่า (บาท)  
1 กระเพาะปลายอดจาก ตากแห้ง           390.00            59,242.76  
2 กระเพาะปลากระพงแม่น้ำไนล์ ตากแห้ง        44,690.00     110,303,259.93  
3 กระเพาะปลากระพงขาว ตากแห้ง        40,456.40      12,290,759.84  
รวมทั้งหมด      85,536.40  122,653,262.53  
ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)    

 

สรุปข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย

 

สรุปโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แห่ง)
1 เชียงแสน 1
2 เทิง 2
3 พาน 7
4 เวียงชัย 1
รวมทั้งหมด 11

 

สรุปโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย PDF

 

สรุปโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย

แหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ แหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
(แห่ง)
1 ขุนตาล 2
2 เชียงของ 1
3 เชียงแสน 4
4 เทิง 3
5 ป่าแดด 4
6 พาน 2
7 เมือง 4
8 เมืองเชียงราย 8
9 แม่จัน 7
10 แม่ฟ้าหลวง 1
11 แม่สาย 1
12 เวียงชัย 4
13 เวียงเชียงรุ้ง 6
14 เวียงป่าเป้า 2
รวมทั้งหมด 49

 

แหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
ลำดับ อำเภอ อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำธรรมชาติ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) ทำนบปลา กสช. (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำรวม (แห่ง) เนื้อที่รวม (ไร่)
1 เมืองเชียงราย 59 2,566 191 2,975 8 92 258 5,633
2 แม่สาย 5 151 76 916 0 0 81 1,067
3 เชียงแสน 29 859 121 7,029 0 0 150 7,888
4 แม่จัน 43 693 124 2,836 12 80 179 3,609
5 พาน 22 2,324 101 3,060 6 93 129 5,477
6 ป่าแดด 7 256 61 980 0 0 68 1,236
7 เทิง 1 3,977 153 2,775 11 106 165 6,858
8 เชียงของ 17 1,210 137 2,733 12 174 166 4,117
9 เวียงชัย 14 2,593 63 3,067 0 0 77 5,660
10 แม่สรวย 35 1,666 122 798 18 224 175 2,688
11 เวียงป่าเป้า 17 985 47 355 17 139 81 1,479
12 พญาเม็งราย 9 1,604 102 1,028 4 51 115 2,683
13 เวียงแก่น 14 433 26 70 0 0 40 503
14 ขุนตาล 4 348 112 1,957 0 0 116 2,305
15 แม่ลาว 15 654 39 374 2 55 56 1,083
16 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,202 82 1,336 13 262 113 2,800
17 ดอยหลวง 13 250 78 1,280 0 0 91 1,530
18 แม่ฟ้าหลวง 12 406 9 13 0 0 21 419
รวม 334 22,177 1,644 33,582 103 1,276 2,081 57,035

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดเชียงราย

ลำดับ อำเภอ อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่)
1 เมืองเชียงราย 59 2,566
2 แม่สาย 5 151
3 เชียงแสน 29 859
4 แม่จัน 43 693
5 พาน 22 2,324
6 ป่าแดด 7 256
7 เทิง 19 3,977
8 เชียงของ 17 1,210
9 เวียงชัย 14 2,593
10 แม่สรวย 35 1,666
11 เวียงป่าเป้า 17 985
12 พญาเม็งราย 9 1,604
13 เวียงแก่น 14 433
14 ขุนตาล 4 348
15 แม่ลาว 15 654
16 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,202
17 ดอยหลวง 13 250
18 แม่ฟ้าหลวง 12 406
รวม 334 22,177
จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดเชียงราย
อำเภอ จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
อยู่ระหว่างพิจารณา
เมืองเชียงราย 4
เทิง 2
แม่สรวย 20
เวียงเชียงรุ้ง 2
รวมทั้งหมด 28

 

ทบ.3

 

 

สรุปผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย ปี 2563  
อำเภอ ผู้ประกอบการด้านการประมง
นิติบุคคล (ราย)
ผู้ประกอบการด้านการประมง
บุคคลธรรมดา (ราย)
ผลรวมทั้งหมด
(ราย)
ขุนตาล 1   1
เชียงของ 1 2 3
เชียงแสน   1 1
ป่าแดด   1 1
พาน 2 6 8
เมืองเชียงราย   4 4
เวียงแก่น 1   1
เวียงชัย 1 6 7
ผลรวมทั้งหมด 6 20 26

 

สรุปผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย ปี 2563

ข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายอำเภอ
จังหวัดเชียงราย 
ที่ อำเภอ ประเภทยังชีพ ประเภทพาณิชย์ รวมทั้งหมด
(ราย/ไร่)
 จำนวน (ราย)   พื้นที่ (ไร่)  จำนวน (ราย)  พื้นที่ (ไร่) 
1 ขุนตาล           1,851 782.43 14 9.79        1,865 792.22
2 เชียงของ           1,866 861.15 4 1.03        1,870 862.18
3 เชียงแสน             565 488.40 106 299.54          671 787.94
4 ดอยหลวง             875 737.87 9 11.83          884 749.70
5 เทิง             337 194.99 47 461.46          384 656.45
6 ป่าแดด             296 657.23 4 108.42          300 765.65
7 พญาเม็งราย           1,969 802.66 33 44.39        2,002 847.05
8 พาน             497 318.15 476 4,468.75          973 4,786.90
9 เมือง           1,173 894.62 78 177.70        1,251 1,072.32
10 แม่จัน             407 422.20 89 330.77          496 752.97
11 แม่ฟ้าหลวง              50 12.00 0 0.00           50 12.00
12 แม่ลาว              93 39.71 6 18.85           99 58.56
13 แม่สรวย             265 222.97 1 10.41          266 233.38
14 แม่สาย             171 215.10 51 67.42          222 282.52
15 เวียงแก่น             194 64.36 1 0.02          195 64.38
16 เวียงชัย             731 421.24 26 82.57          757 503.81
17 เวียงเชียงรุ้ง           1,063 812.08 13 26.02        1,076 838.10
18 เวียงป่าเป้า             134 72.84 2 5.34          136 78.18
รวมทั้งหมด         12,537 8,020.00 960 6,124.30      13,497 14,144.31

 

ทบ.1

ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ลำดับ อำเภอ อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำธรรมชาติ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) ทำนบปลา กสช. (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำรวม (แห่ง) เนื้อที่รวม (ไร่)
1 เมืองเชียงราย 59 2,566 191 2,975 8 92 258 5,633
2 แม่สาย 5 151 76 916 0 0 81 1,067
3 เชียงแสน 29 859 121 7,029 0 0 150 7,888
4 แม่จัน 43 693 124 2,836 12 80 179 3,609
5 พาน 22 2,324 101 3,060 6 93 129 5,477
6 ป่าแดด 7 256 61 980 0 0 68 1,236
7 เทิง 1 3,977 153 2,775 11 106 165 6,858
8 เชียงของ 17 1,210 137 2,733 12 174 166 4,117
9 เวียงชัย 14 2,593 63 3,067 0 0 77 5,660
10 แม่สรวย 35 1,666 122 798 18 224 175 2,688
11 เวียงป่าเป้า 17 985 47 355 17 139 81 1,479
12 พญาเม็งราย 9 1,604 102 1,028 4 51 115 2,683
13 เวียงแก่น 14 433 26 70 0 0 40 503
14 ขุนตาล 4 348 112 1,957 0 0 116 2,305
15 แม่ลาว 15 654 39 374 2 55 56 1,083
16 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,202 82 1,336 13 262 113 2,800
17 ดอยหลวง 13 250 78 1,280 0 0 91 1,530
18 แม่ฟ้าหลวง 12 406 9 13 0 0 21 419
รวม 334 22,177 1,644 33,582 103 1,276 2,081 57,035

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,645)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,250) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,100) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,042) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,041) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (990) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (958) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (945) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (901) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (869) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (860) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (847) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย.. (775) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (769) การเพาะเลี้ยงกบ.. (758) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (670) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (664) สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย.. (641) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (635) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (623)