ฐานข้อมูลจังหวัดเชียงรายสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

อำเภอ ชื่อฟาร์ม/ชื่อ-สกุล/ผู้ประกอบการ ปะเภทอนุญาต
สถานที่เพาะพันธุ์จระเข้ สถานที่ค้า สถานที่ครอบครอง
พาน บริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด
นายธวัชชัย แสนศิริ
1 1 1
แม่สาย นายพิชยา อินชัย 1    
แม่สรวย นายทักษชัย ติวรรณะ   1  
แม่สาย นางสาวสุกัญญา เวียงแสนภู     1
แม่สาย นายอนาวิน เมกากู่     1
แม่สาย  นายพิวัฒน์ สุรินเปา     1
เมืองเชียงราย นายมนู โชติกะพุกกะนะ     1
เมืองเชียงราย  นายมโนเสฏฐ์ รังสีโสภิต     1
เมืองเชียงราย บริษัทท็อป นอร์ทโลจิสติกส์ จำกัด     1
เมืองเชียงราย นายศักดา สมสุขเจริญ     1
ดอยหลวง นางสาววันนิดา วิชาเร็ว     1
เวียงป่าเป้า  นายอุ่นเรือน ไชยศรีสวัสดิ์     1
จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ปี จำนวนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ(ราย) พื้นที่ฟาร์ม (ไร่) จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมิน ปี 61 พื้นที่ฟาร์ม
(ไร่)
ที่ยื่นขอใหม่
ปี 62
พื้นที่ฟาร์ม
(ไร่)
2561 100 200 10 14.93 - -
2562 30 60 - - 17 11.24
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
ลำดับ อำเภอ GAP ปลานิล Gap ปลาอื่นๆ GAP จระเข้ GAP กุ้ง GAP กบ Safety Level
ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง
1 เวียงชัย   23 1 1               52
2 พญาเม็งราย                       81
3 เมือง   3                   20
4 ป่าแดด   3   2       1        
5 เทิง   7               30    
6 ขุนตาล                       82
7 แม่สรวย                        
8 เวียงป่าเป้า                        
9 พาน 1 401     1 1           163
10 แม่ลาว   3                   14
11 เชียงของ                       9
12 เวียงแก่น                        
13 แม่สาย 2 2                   5
14 แม่ฟ้าหลวง                        
15 เชียงแสน   38                    
16 ดอยหลวง                        
17 แม่จัน   4   1               7
18 เวียงเชียงรุ้ง                       13
รวม 3 484 1 4 1 1 0 1 0 30 0 446
รวมทั้งหมด 487 5 2 1 30 446
525

 

 

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง
1 ขุนตาล 2
2 เชียงของ 6
3 เชียงแสน 6
4 เทิง 1
5 พญาเม็งราย 6
6 พาน 31
7 เมืองเชียงราย 5
8 แม่จัน 6
9 แม่ลาว 3
10 แม่สรวย 1
11 แม่สาย 1
12 เวียงแก่น 2
13 เวียงชัย 2
14 เวียงเชียงรุ้ง 6
15 เวียงป่าเป้า 1

 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย

 

 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
1 เชียงของ 1
2 เทิง 1
3 ป่าแดด 1
4 พาน 4
5 เมืองเชียงราย 3
6 แม่สาย 1
7 เวียงชัย 1
8 เวียงเชียงรุ้ง 1
รวมทั้งหมด 13

 

รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย        
ลำดับ ชื่อองค์กร ด้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ระบุ(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
1 กลุ่มอนุรักษ์ปลาบ้านห้วยบง หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 9 นํ้าจืด ทานตะวัน พาน เชียงราย อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
2 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อซ๊เมนต์บ้านปงบน เพาะเลี้ยง ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เลี้ยงปลาในบ่อซ๊เมนต์
3 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านเวียงใต้ นํ้าจืด เวียง เทิง เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
4 สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง จังหวัดเชียงราย นํ้าจืด เวียง เชียงของ เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำอิง
5 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองสี่แจ่ง เพาะเลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย การเลี้ยงปลานิล
6 กลุ่มเลี้ยงปลาชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลโรงช้าง นํ้าจืด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย การเลี้ยงปลาน้ำจืด
7 กลุ่มเลี้ยงปลาชาวนาโป่งฮึ้ง หมู่2 นํ้าจืด ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
8 ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านป่าแหย่ง หมู่ 6 นํ้าจืด ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
9 สหกรณ์ประมงพานจำกัด เพาะเลี้ยง สันติสุข พาน เชียงราย เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
10 เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคเหนือ แปรรูป สันติสุข พาน เชียงราย ผลิภัณฑ์ปลานำจืดต่างๆ เช่นปลาเผา ปลาแดดเดียว ปลาส้ม น้ำพริก ฯลฯ
11 วังปลาจาด นํ้าจืด แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
12 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองหลวง นํ้าจืด เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
13 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หมู่ ๕ บ้านสันป่ง นํ้าจืด ทานตะวัน พาน เชียงราย อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย  
       
ชื่อท่าเทียบเรือ ระยะทาง (ก.ม.) ระยะเวลา(ขาขึ้น) ระยะเวลา(ขาล่อง)
สามเหลี่ยมทองคํา 10 40 – 50 นาที 20 – 30 นาที
ท่าเรือเชียงแสน 0 0 0
ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน 6 45 นาที 25 นาที
ท่าเรือเชียงของ 58 4 ชั่วโมง 2.5 – 3 ชั่วโมง

 

ท่าเทียบเรือ

ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherox spp.) จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
(ราย)
จำนวนกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
(ตัว)
1 เทิง 39 8,947
2 ขุนตาล 27 3,676
3 เวียงชัย 34 34,846
4 พญาเม็งราย 14 1,262
5 แม่สรวย 67 8,594
6 เวียงป่าเป้า 44 20,693
7 เชียงของ 32 3,516
8 เวียงแก่น 5 270
9 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,511
10 เชียงแสน 8 6,926
11 ดอยหลวง 1 1,000
12 เมือง 186 214,493
13 ป่าแดด 4 794
14 แม่จัน 29 19,973
15 แม่สาย 16 90,571
16 แม่ฟ้าหลวง 0 0
รวมทั้งหมด 524 417,072

 

ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherox spp.) จังหวัดเชียงราย

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,889)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,434) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,321) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,292) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (1,216) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือก.. (1,192) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,175) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,171) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (1,128) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (1,098)