บทความสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถกรอกแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

ได้ที่ https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers หรือ

แสกน QR Code  ด้านล่าง เพื่อกรอกแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  

ภายในวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ซื้อซากหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ประเภทปลาโรนัน โรนิน ปลาฉลาม ๒ ชนิด (ตามบัญชีรายชื่อสัตว์น้ำ) ซึ่งได้ใบกำกับการจำหน่าย ตาม สป.๓๒ (ตามตัวอย่าง) ให้มาดำเนินการแจ้งครอบครอง ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ

การบูรณาการการปฏฺิบัติงานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

 

1. การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

     - เดือน ตุลาคม 2564

     - เดือน พฤศจิกายน 2564

     - เดือน ธันวาคม 2564

     - เดือน มกราคม 2564

     - เดือน กุมภาพันธ์ 2564

     - เดือน มีนาคม 2564

     - เดือน เมษายน 2564  (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน พฤษภาคม 2564 (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน มิถุนายน 2564 (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน กรกฎาคม 2564 

 

2. กิจกรรมต่างๆ การบูรณาการการปฏฺิบัติงานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

        2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) 

               

               ประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง ได้ระดมความคิดเห็น ความต้องการของประมงชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้เสีย ทำประชาพิจารณ์ กำหนดมาตรการ กฎ กติกา กำหนดแผนกิจกรรมของชุมชนประมง เพื่อเนินงานโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสวนดอก หมู่ 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

 

 

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ให้สอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ำจืด ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปริมาณน้ำท่า และข้อมูลด้านการประมงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า จึงกำหนดให้ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564

"ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้หรือมีไว้ครอบครอง ผิดกฎหมายทุกกรณี

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการประกอบการ การเพาะเลี้ยงจระเข้

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,890)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,436) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,323) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,295) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (1,218) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือก.. (1,193) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,177) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,172) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (1,128) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (1,099)