เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย 


เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัด

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เดิมตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ต่อมาปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณแผนงานบริหารการประมง  งานบริหารส่วนภูมิภาค  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จากกรมประมง  มาดำเนินการก่อสร้างสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  จำนวนเงิน  2,054,000  บาท  และได้สร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกันบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด  มีเนื้อที่ทั้งหมด  15  ไร่  ลักษณะของสำนักงานเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว  พื้นที่ใช้สอย  350  ตร.ม.   มีโรงเก็บรถยนต์  1  หลัง  และในปี  พ.ศ. 2548  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ  เนื้อที่  84  ตร.ม.  จำนวน  1  หลัง  เงิน  408,000  บาท

###  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดเชียงราย   ###

 

  1. นายสุทิน สมุทคุปต์ พ.ศ. 2510 – 2521
  2. นายเขนย วรสิงห์ พ.ศ. 2521 – 2523
  3. นายสุทิน สมุทคุปต์ พ.ศ. 2523 – 2528
  4. นายลวน คันธชมพู พ.ศ. 2528 – 2533
  5. นายบุญธรรม สิทธิโชค พ.ศ. 2533 – 2534
  6. นายชุบ ศิลปะชัย พ.ศ. 2534 – 2535
  7. นายอุทัย พัฒนาภรณ์ พ.ศ. 2535 – 2537
  8. นายพิทยา เพ็ญนภาภรณ์ พ.ศ. 2537 – 2539
  9. นางเจียมจิตต์ บุญสม พ.ศ. 2539 – 2541
10. นายพิภพ กมลรัตน์ พ.ศ. 2541 – 2542
11. นายปิยะพงศ์ เชื้อเจ็ดตน พ.ศ. 2542 – 2545
12. นายทวีศักดิ์ ชาญประเสริฐพร พ.ศ. 2546 – 2548
13. นายเขมชาติ จิวประสาท พ.ศ. 2548 – 2551
14. นายไพบูลย์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ พ.ศ. 2551 – 2556
15. นายสุพงษ์ วิวัชรโกเศศ พ.ศ. 2556 – 2558
16. นายวิสูตร ศศิวิมล พ.ศ. 2558 – 2559
17. นายอมร พุทธสัมมา พ.ศ. 2559 – 2561
18. นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง พ.ศ. 2561 – 2563