หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 


หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย                      
ชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด หน่วยงาน lat* long* ชื่ออาคาร เลขที่ ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย 19.926761 99.865577 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419   6 - ริมกก เมือง เชียงราย 57100
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเวียงชัย 19.883132 99.932595 ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย -   - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเชียงของ 20.26109 100.406276 ที่ว่าการอำเภอเชียงของ 122   12   เวียง เชียงของ เชียงราย 57140
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเทิง 19.685489 100.193714 ที่ว่าการอำเภอเทิง         เวียง เทิง เชียงราย 57160
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอพาน 19.553827 99.740497 ที่ว่าการอำเภอพาน         เมืองพาน พาน เชียงราย 57120
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอป่าแดด 19.504204 99.992856 ที่ว่าการอำเภอป่าแดด     11   ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอแม่จัน 20.146694 99.853501 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน       เชียงราย-แม่สาย แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน 20.275222 100.088133 ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน     2   เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอแม่สาย 20.428082 99.88327 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 207   10   เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย 19.65644 99.542484 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย         แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 20.01274 100.05621 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง       ถ.กรป.กลาง ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57350
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย) 19.85159 99.94036 ตึกอำนวยการ 147   6   เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
กองบริหารจัดการด้านการประมง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) 20.28440 100.07813 ตึกอำนวยการ 228   6   เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
สำนักงานเลขานุการกรม สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 19.851153 99.940535 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 271   6   เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย (ศูนย์จักรกล) 19.851722 99.945538 ตึกอำนวยการ 259   6   เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210

 

ที่ตั้งใน Google Map