จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย 


อำเภอ ชื่อฟาร์ม/ชื่อ-สกุล/ผู้ประกอบการ ปะเภทอนุญาต
สถานที่เพาะพันธุ์จระเข้ สถานที่ค้า สถานที่ครอบครอง
พาน บริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด
นายธวัชชัย แสนศิริ
1 1 1
แม่สาย นายพิชยา อินชัย 1    
แม่สรวย นายทักษชัย ติวรรณะ   1  
แม่สาย นางสาวสุกัญญา เวียงแสนภู     1
แม่สาย นายอนาวิน เมกากู่     1
แม่สาย  นายพิวัฒน์ สุรินเปา     1
เมืองเชียงราย นายมนู โชติกะพุกกะนะ     1
เมืองเชียงราย  นายมโนเสฏฐ์ รังสีโสภิต     1
เมืองเชียงราย บริษัทท็อป นอร์ทโลจิสติกส์ จำกัด     1
เมืองเชียงราย นายศักดา สมสุขเจริญ     1
ดอยหลวง นางสาววันนิดา วิชาเร็ว     1
เวียงป่าเป้า  นายอุ่นเรือน ไชยศรีสวัสดิ์     1