จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย

จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุม พื้นที่/ประกาศ จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-24 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] จำนวนประมงอาสา จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำน้ำจืด จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ [2017-06-27 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |  อ่าน: 406 ครั้ง

 

อำเภอ ชื่อฟาร์ม/ชื่อ-สกุล/ผู้ประกอบการ ปะเภทอนุญาต
สถานที่เพาะพันธุ์จระเข้ สถานที่ค้า สถานที่ครอบครอง
พาน บริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด
นายธวัชชัย แสนศิริ
1 1 1
แม่สาย นายพิชยา อินชัย 1    
แม่สรวย นายทักษชัย ติวรรณะ   1  
แม่สาย นางสาวสุกัญญา เวียงแสนภู     1
แม่สาย นายอนาวิน เมกากู่     1
แม่สาย  นายพิวัฒน์ สุรินเปา     1
เมืองเชียงราย นายมนู โชติกะพุกกะนะ     1
เมืองเชียงราย  นายมโนเสฏฐ์ รังสีโสภิต     1
เมืองเชียงราย บริษัทท็อป นอร์ทโลจิสติกส์ จำกัด     1
เมืองเชียงราย นายศักดา สมสุขเจริญ     1
ดอยหลวง นางสาววันนิดา วิชาเร็ว     1
เวียงป่าเป้า  นายอุ่นเรือน ไชยศรีสวัสดิ์     1