โครงสร้างของหน่วยงานภายใน 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

สำนักงานประมงอำเภอ จำนวน 10 แห่ง

1. สำนักงานประมงอำเภอเชียงของ

2.สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน

3.สำนักงานประมงอำเภอเทิง

4.สำนักงานประมงอำเภอพญาเม็งราย

5.สำนักงานประมงอำเภอพาน

6.สำนักงานประมงอำเภอแม่จัน

7.สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย

8.สำนักงานประมงอำเภอเมืองเชียงราย

9.สำนักงานประมงอำเภอเวียงชัย

10.สำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง