บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง

ประมงจังหวัดเชียงราย
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง))
    


นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิทยา มะสะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางวราลักษณ์ สัมมะวัฒนา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวชรินทร์ทิพย์ พรมรังฤทธิ์


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายอนันต์ เจษฎาพันธุ์

ประมงอำเภอพาน ผู้ประสานงานอำเภอแม่ลาว
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอนุพงษ์ กมลสิงห์

ประมงอำเภอเทิง ผู้ประสานงานอำเภอขุนตาล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุรเชษฐ์ ผิวดี

ประมงอำเภอเชียงแสน ผู้ประสานงานอำเภอดอยหลวง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางปรานอม ปันสีทอง

ประมงอำเภอแม่จัน ผู้ประสานงานอำเภอแม่ฟ้าหลวง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
ว่าง

ประมงอำเภอแม่สาย ผู้ประสานงานอำเภอแม่ฟ้าหลวง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ

ประมงอำเภอเวียงชัย ผู้ประสานอำเภอพญาเม็งราย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมัชชา หล้านามวงค์

ประมงอำเภอเมืองเชียงราย ผู้ประสานงานอำเภอป่าแดด
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายนิติพล อ่ำศรี

ประมงอำเภอแม่สรวย ผู้ประสานงานอำเภอเวียงป่าเป้า
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายจิรพัฒน์ สัมมะวัฒนา

ประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายณรงค์ชัย ประใจ

ประมงอำเภอเชียงของ ผู้ประสานงานอำเภอเวียงแก่น
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาวนงนุช เสาหิน

พนักงานพิมพ์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวีระพงษ์ โนนพิลา

นักวิชาการประมง
    
นายศรัญญะ โยธา

นักวิชาการประมง
    
นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายมนตรี ใบยา

เจ้าพนักงานประมง
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100