นายอาคม ชุ่มธิ

ประมงจังหวัดเชียงราย
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง))
    


นางสาวภคพร ไหสุภา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิทยา มะสะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางวราลักษณ์ สัมมะวัฒนา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายพงศกร น้อยมูล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอายุวัฒน์ นิลศรี

ประมงอำเภอพาน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอนุพงษ์ กมลสิงห์

ประมงอำเภอเทิง ผู้ประสานงานอำเภอป่าแดด
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวภคมน ศรีชัยเดชกุล

ประมงอำเภอเมืองเชียงราย ผู้ประสานงานอำเภอแม่ลาว
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางกรกช สรรเพ็ชร

ประมงอำเภอเชียงของ ผู้ประสานงานอำเภอเวียงแก่น
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายยุทธนา ราญฎร

ประมงอำเภอเวียงชัย ผู้ประสานอำเภอขุนตาล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวจิตสุดา ธิวงค์เวียง

ประมงอำเภอเชียงแสน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมัชชา หล้านามวงค์

ประมงอำเภอพญาเม็งราย
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนิติพล อ่ำศรี

ประมงอำเภอแม่สรวย ผู้ประสานงานอำเภอเวียงป่าเป้า
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายจิรพัฒน์ สัมมะวัฒนา

ประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้ประสานงานอำเภอดอยหลวง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายณรงค์ชัย ประใจ

ประมงอำเภอแม่จัน ผู้ประสานงานอำเภอแม่สาย
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาวนงนุช เสาหิน

พนักงานพิมพ์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวีระพงษ์ โนนพิลา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศรัญญะ โยธา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100    fisherychiangrai@gmail.com   053-152091,053-152092   053-152010   แฟนเพจ