ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุม พื้นที่/ประกาศ จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-24 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] จำนวนประมงอาสา จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำน้ำจืด จังหวัดเชียงราย [2020-02-15 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จังหวัดเชียงราย [2020-02-14 ] ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ [2017-06-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |  อ่าน: 327 ครั้ง

 

ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ปี 2562
ที่ ชนิด ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(บาท) หมายเหตุ
1 ปลานิล       14,087.40        714,793,675  ทุกอำเภอ (ส่วนใหญ่จากอำเภอพาน และเชียงแสน) 
2 ปลาดุก         4,473.40        205,776,400  ทุกอำเภอ (ส่วนใหญ่จากอำเภอพาน) 
3 กุ้งก้ามกราม           135.20          47,320,000  จากอำเภอเทิงและแม่จัน 
4 ปลากะพง             50.00           8,250,000  จากอำเภอป่าแดด 
5 กบ             50.00           6,000,000  จากอำเภอเทิง, อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย 
  รวม      18,796.00       982,140,075  
         
ปริมาณลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ปี 2562
ที่ ชนิด  จำนวน(ล้านตัว)   มูลค่า(บาท)   แหล่งผลิต 
1 ลูกพันธุ์ปลานิล             60.00      18,000,000.00 แหล่งผลิตลูกพันธุ์อำเภอพานและอำเภอแม่สาย
2 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ           100.00      20,000,000.00 แหล่งผลิตลูกพันธุ์อำเภอเวียงชัย
  รวม          160.00     38,000,000.00