[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย 


ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ปี 2562
ที่ ชนิด ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(บาท) หมายเหตุ
1 ปลานิล       14,087.40        714,793,675  ทุกอำเภอ (ส่วนใหญ่จากอำเภอพาน และเชียงแสน) 
2 ปลาดุก         4,473.40        205,776,400  ทุกอำเภอ (ส่วนใหญ่จากอำเภอพาน) 
3 กุ้งก้ามกราม           135.20          47,320,000  จากอำเภอเทิงและแม่จัน 
4 ปลากะพง             50.00           8,250,000  จากอำเภอป่าแดด 
5 กบ             50.00           6,000,000  จากอำเภอเทิง, อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย 
  รวม      18,796.00       982,140,075  
         
ปริมาณลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ปี 2562
ที่ ชนิด  จำนวน(ล้านตัว)   มูลค่า(บาท)   แหล่งผลิต 
1 ลูกพันธุ์ปลานิล             60.00      18,000,000.00 แหล่งผลิตลูกพันธุ์อำเภอพานและอำเภอแม่สาย
2 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ           100.00      20,000,000.00 แหล่งผลิตลูกพันธุ์อำเภอเวียงชัย
  รวม          160.00     38,000,000.00