[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย 


แหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ แหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
(แห่ง)
1 ขุนตาล 2
2 เชียงของ 1
3 เชียงแสน 4
4 เทิง 3
5 ป่าแดด 4
6 พาน 2
7 เมือง 4
8 เมืองเชียงราย 8
9 แม่จัน 7
10 แม่ฟ้าหลวง 1
11 แม่สาย 1
12 เวียงชัย 4
13 เวียงเชียงรุ้ง 6
14 เวียงป่าเป้า 2
รวมทั้งหมด 49

 

แหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด จังหวัดเชียงราย